Nyheter Laboratoriemedicin

Kompletterande information om provtagning för SARS-CoV-2

På grund av en del missförstånd, oklarheter i anvisningar, felaktiga provtagningar och många telefonsamtal kommer här en uppdatering kring provtagningen vid misstänkt covid-19/SARS-CoV-2-infektion.

Utförande av intravenös glukosbelastning avslutas

Vi slutar att utföra intravenösa glukosbelastningar (fPt-Glukosbelastning i.v) från och med 15/4.

Diagnostik av SARS-CoV-2

Från och med 2020-03-17 utför klinisk mikrobiologi diagnostik av SARS-CoV-2, det coronavirus som orsakar sjukdomen covid-19

Ny analys P-Lågmolekylärt heparin

Vi börjar analysera P-Lågmolekylärt heparin 8/1 enligt önskemål från framför allt njurmedicin. Metoden mäter den hämmande effekten på Faktor Xa, vilken är proportionell mot läkemedelskoncentrationen (Fragmine, Klexane, Innohep).

Pleura-pH tas bort ur analyssortimentet

Pl-pH tas bort ur analyssortimentet 19 december 2019.

Ny gemensam lot på internkontroll till HemoCue Hb

Senast den 11 november 2019 behöver ni byta till en ny lot av HemoTrol Normal (Level 2) eftersom den gamla är slut i laboratoriets lager.

Beställningsförändringar för S-Proteiner

Tidigare har det bara funnits en profil i Cosmic där elfores och manuell bedömning alltid ingår. Nu har nya profiler skapats utan elfores och bedömning. I meddelandet finns en sammanställning av alla nya profiler.

Ny svarsrutin för M-komponenter

För att underlätta uppföljningen av M-komponenter i serum kommer de att svaras ut som ett siffervärde på en egen rad i "Svar provbunden" i Cosmic. Den nya svarsrutinen börjar från den 17/6.

Nya provtagningsrutiner för blododlingar

Provtagningsanvisningarna för blododlingar har uppdaterats, läs gärna provtagningsanvisningen. De väsentligaste nyheterna är att slaskrör alltid ska tas före blododling och att alla 4 flaskorna kan tas vid samma punktionstillfälle.

Ny lot på internkontroll till HemoCue Glukos

Senast den 29 maj behöver ni byta till en ny lot av GlukoTrol-NG nivå 2 eftersom den gamla passerar utgångsdatum under juni.

Tillbaka till Laboratoriemedicin