Astma och KOL-rådet

Astma och KOL-rådets uppdrag är att arbeta för att säkerställa att nationella riktlinjer och behandlingsstrategier används för att öka vårdkvalitén för denna stora patientgrupp.

Astma och KOL är stora folksjukdomar som blir allt vanligare och som ställer många och höga krav på hälso- och sjukvården. För att vidareutveckla en god och jämlik vård av patienter med dessa sjukdomar har Landstinget i Värmland inrättat ett Astma och KOL-råd i Värmland.

Syftet med Astma och KOL-rådet är att bilda en multiprofessionell rådgivande funktion som ska verka för att patienter med astma och KOL får en högkvalitativ och jämlik vård utifrån rekommendationerna i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL och andra identifierade kvalitetsutvecklingsbehov.

Rådet har till uppdrag att:
• Initiera, utarbeta, förankra och vid behov revidera de gemensamma vårdrutiner utgående från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för astma och KOL eller andra nationella vårdprogram/riktlinjer inom området.

• Verka för ett välfungerande samarbete mellan specialistvård, pri-märvård och kommunal sjukvård.

• Samverka med och vara ett stöd för verksamhetschefer gällande astma/KOL-vård inom all hälso- och sjukvård i Värmland.

• Bistå landstinget med sakkunskap i frågor som rör astma och KOL-vården.

• Bidra med sakkunskap för att vidareutveckla kvalitetsuppföljning av astma och KOL-vården.

• Samverka såväl med det nationella programrådet för astma och KOL liksom med det regionala astma och KOL-rådet i Uppsala-Örebroregionen.

• Informera om rådets arbete till alla berörda verksamheter och sam-verka med berörda professionella nätverk.

Ledamöter i rådet
I Astma och KOL-rådet ingår representanter som har kunskap, intresse och engagemang för vården av patienter med astma och KOL från hälso- och sjukvård och patientföreningar.

Ordförande: Kersti Theander, forskningschef, docent.
Samordnare: Mats Arne, forskningsledare, sjukgymnast.
Samordnare: Yvonne Sjöö, distriktssköterska, Astma/KOL sjuksköterska, koordinator Luftvägsregistret.
Inga-Lill Bjöörn, Astma och Allergiföreningen, mellansverige.
Anki Hörnlund, Astma och Allergiföreningen, mellansverige.
Annika Brattström, Hjärt- Lungföreningen, Värmland
Dick Svensson, Hjärt- Lungföreningen, Värmland
Inger Bergqvist, fysioterapeut, Primärvård.
Fredrik Carlstedt, specialist i allmänmedicin, AKO, Vårdcentralen Filipstad.
Britt Runed Eliasson, allergikonsulent, barnsjuksköterska, Vårdavdelning 12 barn.
Leif Fleron, överläkare, Läkarenheten barn- och ungdomsmedicin.
Sara Hagvall, arbetsterapeut KOL rehab, Centralsjukhuset i Karlstad.
Eva Jonasson, sjukgymnast, Arvika sjukhus.
Sofia Johansson, kurator, Rehabilitering 1, Centralsjukhuset Karlstad
Taivo Kipper, lungläkare, Lungmedicin Centralsjukhuset i Karlstad.
Anette Ljungberg, MAR, Fysioterapeut, Karlstads Komun
Karin Wisén Staxler, Verksamhetschef, Primärvårdsrehabiliteringen