Att vara förskrivare av inkontinenshjälpmedel

Här kan du läsa om vad du ansvarar för som förskrivare.

Observera
Från och med hösten 2020 ska alla logga in med sitt SITHS-kort i beställningssystemet Guide. Mer information ges direkt till enhetschefer och Medicinsk ansvarig sjuksköterska (Mas).

  • I förskrivningsrätten ingår ansvar för att rätt hjälpmedel förskrivs till rätt person i rätt mängd och till rätt pris.
  • Kunna bedöma behovet av kostnadsfria inkontinenshjälpmedel, initiera utredning, ev. annan alternativ kompletterande behandling. Detta ska dokumenteras i patientens journal som en ordination med produktnamn, beräknad användning.
  • Förskrivning ska alltid föregås av en individuell utprovning och anpassas till resultatet av läckagetest vid inkontinens.
  • Vara uppdaterad på de produkter som är upphandlade i Värmland, känna till funktionen hos hjälpmedlen som ordineras.
  • Verka för kostnadseffektivitet vid val, utprovning samt användandet av inkontinenshjälpmedel.
  • Instruera och följa upp att individen, närstående och vårdpersonal kan använda produkten korrekt. Även ge information av hur man gör sig av med använda produkter.