Våra insatser

Vuxenhabiliteringens målsättning är att utifrån en helhetssyn på problemen och genom tillgång till alla våra olika yrkeskunskaper kunna erbjuda ett så bra stöd som möjligt till den person som söker vår hjälp.

Vuxenhabiliteringen erbjuder stöd individuellt eller i grupp.

Exempel på insatser hos vuxenhabiliteringen är:

 • Stöd vid utprovning av hjälpmedel för begåvningsstöd, förflyttning, ADL, kommunikation och ortopedtekniska hjälpmedel.

 

Vi deltar även i Sittgruppen (representanter från kommun och landsting med erfarenhet inom sina respektive verksamheter av patienter med svårare sittproblematik).

 • Samordning av olika insatser runt den enskilde och familjen exempelvis nätverksträffar.
 • Samtalskontakt, stödsamtal och motivationsarbete, både till den enskilde och/eller anhöriga.
 • Funktionsbedömning till exempel ADL, motorisk, kognitions och kommunikationsförmåga.
 • Behandling och/eller träning.
 • Juridisk och ekonomisk hjälp exempelvis intyg, ansökningar, kontakt med kommuner, försäkringskassa, överförmyndarnämnd etc.
 • Stöd till anhöriga genom rådgivning och personligt stöd.
 • Gruppverksamhet riktad till vår målgrupp och/eller deras anhöriga.
 • Konsultation och intygsskrivande angående miljö- och bostadsanpassningar.
 • Nätverksträff.
 • Anpassade psykologiska behandlingsmetoder.
 • Stöd, konsultation och handledning till personal som handlar om den enskilde individen.
 • Råd och stöd enligt LSS-beslut.