Vårdprogram och rapporter

Här hittar du vårdprogram, habiliteringsprogram och rapporter från projekt som vuxenhabiliteringen varit med och utformat för våra målgrupper. Programmen kan vara både nationellt giltiga eller gälla lokalt för Värmland.

Habiliteringsprogram och rapporter

Ryggmärgsbråck (MMC)

Nationellt habiliteringsprogram för vuxna med ryggmärgsbråck (MMC)

Utvecklingsstörning

Handledning för primärvården

 

Rapporter

Här presenteras rapporter och material som är resultatet av projekt, nätverk och samverkansgrupper som vuxenhabiliteringen är eller har varit med i.

Prioriteringsarbete inom vuxenhabiliteringen

Syftet med vuxenhabiliteringens prioriteringsarbete är att ge stöd till personalen att prioritera när efterfrågan överstiger de tilldelade resurserna. Syftet är också att använda våra resurser på ett effektivt sätt som ger bästa nytta för klienterna i deras vardagsliv.

Läs slutrapport från prioriteringsgruppen 2008

Läs uppföljningen av Vuxenhabiliteringens prioriteringsarbete 2010 

  

Slutrapport av projektet Team Kommunikation (TeKo)

Vuxenhabiliteringen i Värmland 2009. Anna Blomberg, Rose-Marie Johansson och Gunnel Karlsson.

Läs TeKo slutrapport - Allas rätt till kommunikation
Förslag till riktlinjer för hur Vuxenhabiliteringen i Värmland ska möta behov hos klienter med kommunikationssvårigheter. Riktlinjerna är baserade på erfarenheter från kliniskt arbete med 25 klienter.

Läs rapporten - Särtryck till Allas rätt till kommunikation TeKo
Tjugofem fallbeskrivningar och tre beskrivningar av gruppverksamheter för klienter med kommunikationssvårigheter. Särtryck till TeKo-rapporten Allas rätt till kommunikation.

 

Aspergerprojektet Vårdflätan

Läs rapporten - Aspergerprojekt Vårdflätan
Rapport som beskriver samplanering och samverkan i Värmland för insatser mot vuxna med Asperger syndrom. Samverkan gäller mellan Vuxenhabiliteringen, Vuxenpsykiatrin, Barn- och ungdomshabiliteringen, Barn- och ungdomspsykiatrin, Neuropsykiatriska enheten (NP-enheten) och från Allmänmedicin.