2.1 Hjälpmedelsnämnden i Värmland

Region Värmland och kommunerna i Värmland samverkar i en gemensam nämnd, Hjälpmedelsnämnden i Värmland, som ska verka för att länets invånare erbjuds en god hjälpmedelsförsörjning på lika villkor.

Hjälpmedelsnämnden består av representanter för länets alla 16 kommuner och Region Värmland. Varje kommun har varsin representant och Region Värmland har tre. Utöver dessa ordinarie ledamöter tillkommer lika många ersättare.
Av nämndens ledamöter utses ett arbetsutskott som består av 3 representanter från Region Värmland och 3 kommunrepresentanter. Nämnden sammanträder 4 ggr per år.

Nämndens uppgifter och ansvarsområde regleras i avtal och reglemente om samverkan i gemensam nämnd.
Den gemensamma nämnden har ansvar för att erbjuda hjälpmedel för funktionshindrade enligt 8 kap. 7 § Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), med undantag för syn-, hörsel- och ortopedtekniska hjälpmedel.

Den hjälpmedelsverksamhet som enligt 12 kap. 5 § HSL är en kommunal angelägenhet, kommer även fortsättningsvis att utföras av respektive kommun med undantag av att fastställa policy, riktlinjer och kompetenskrav för förskrivning samt upphandling av hjälpmedel. Utförande av dessa uppgifter har överlåtits till den gemensamma nämnden.

Regionen och kommunerna har ansvar för att erbjuda förbrukningsartiklar som behövs vid urininkontinens, urinretention eller tarminkontinens enligt 8 kap 9 § HSL respektive 12 kap. 9 § HSL. Regionen ansvarar för förskrivning av inkontinenshjälpmedel till personer i ordinärt boende. Kommunerna ansvarar för förskrivning till vårdtagare i särskilt boende och till personer i ordinärt boende som är inskrivna i hemsjukvården.

Statsbidraget för inkontinenshjälpmedel till personer i ordinärt boende fördelas mellan regionen och kommunerna enligt gällande avtal och fördelningsnyckel. Kostnadsansvaret och förskrivningsansvaret kommer fortsättningsvis att ligga kvar på regionen respektive kommunen med undantag av vissa uppgifter såsom att fastställa policy, riktlinjer och kompetenskrav för förskrivning samt upphandling av inkontinenshjälpmedel. Utförande av dessa uppgifter har överlåtits till den gemensamma nämnden.

 Länk till Hjälpmedelsnämnden där bla. mötesdatum, protokoll och Avtal och Reglemente finns