8.2 Förskrivningsprocessen

Förskrivare är den befattningshavare som mot bakgrund av genomförd behovsbedömning, väljer lämplig specifik produkt till en namngiven patient.

Den som förskriver en medicinteknisk produkt ansvarar för att produkten är lämplig samt att brukaren kan använda och hantera den på avsett sätt. Inom Hjälpmedelsnämndens ansvarsområde kan hjälpmedel förskrivas över huvudmännens gränser för kostnadsansvaret. Avgörande är inte var förskrivaren är anställd utan dennes kompetens och erfarenhet inom produktområdet och kännedom om brukarens behov.

Förskrivningsprocessen omfattar följande faser:

 • Prova ut, anpassa och välja lämplig specifik produkt
 • Specialanpassa - initiera och utfärda anvisning vid behov
 • Informera
 • Instruera och träna
 • Följa upp och utvärdera funktion och nytta
 • Dokumentation

Beroende på ärendets komplexitet kan faserna vara mer eller mindre omfattande. Förskrivaren har ett helhetsansvar för alla faser men kan också samverka med andra befattningshavare. Alla befattningshavare som deltar i processen har ett eget yrkesansvar för sin åtgärd även om valet av specifik produkt åligger förskrivaren

Behovsbedömning

Sker utifrån en helhetssyn genom att individens totala livssituation analyseras genom en allsidig och kompetent bedömning med utgångspunkt från de problem/funktioner som ska lösas/kompenseras. Behovet av hjälpmedel relateras till andra vidtagna eller planerade åtgärder i rehabiliteringsprocessen. Bedömningen av vilka behov som ska tillgodoses utgår ifrån brukarens egen beskrivning av sin situation. Brukaren ska ha ett reellt och aktivt inflytande i processen. Bedömningen ska grundas på ett behovsinriktat synsätt och inte sjukdomsdiagnos, skada eller den förväntade varaktigheten av ett funktionshinder.
Att bedöma den avsedda nyttan med hjälpmedelt och att sätta tydliga mål för den eventuella hjälpmedelsinsatsen är nödvändigt för att målen senare ska kunna utvärderas.

Utprovning

Utprovning ska ske så långt möjligt i den miljö där den medicintekniska produkten ska användas eller i en annan realistisk miljö, där olika alternativ kan prövas. Ibland kan utprovningen också innebära att brukaren får prova produkten under en begränsad period, för att kunna avgöra om det uppfyller de behov och krav som avses. Råd till förskrivaren ska beaktas särskilt i utprovningsfasen.

Anpassning

Ibland måste anpassning göras för att få en medicinteknisk produkt att passa. Alla anpassningar ställer stora krav både på brukaren, som måste beskriva sitt behov och på den som gör utprovningen. Ett nära samarbete mellan brukare, förskrivare och tekniker krävs för att uppnå en optimal funktionslösning. I de fall en anpassning utförs är det viktigt att ansvarsfrågorna uppmärksammas och klargörs, se vidare under flik specialanpassning.

Information/instruktion

Det är viktigt att brukare som ska hantera den medicintekniska produkten får en bred och allsidig information om produkten vad gäller funktion, användning, underhåll och skötsel. En bruksanvisning ska alltid lämnas och förskrivaren ska försäkra sig om att brukaren förstår informationen och i förekommande fall situationsanpassa bruksanvisningen, se vidare under flik 15, bruksanvisning.
Av informationen till brukaren ska framgå vem brukaren kan kontakta om behovet eller förutsättningarna förändras eller om hjälpmedlet inte fungerar på avsett sätt.
Det ska även framgå var och hur hjälpmedlet ska återlämnas om behovet upphör.

Träning

I samband med utprovningen bör man göra upp en plan, om det framkommer att brukaren behöver träning i att använda den medicintekniska produkten. Träningen ska om möjligt ske i den miljö där produkten ska användas eller i en så realistisk miljö som möjligt. I ett inledningsskede bör brukaren träna tillsammans med den som förskrivit produkten. Anhöriga, hemtjänst- eller vårdpersonal kan sedan hjälpa till i den fortsatta träningen. Träningen i att använda en medicinteknisk produkt kan vara avgörande för om det ska kunna uppfylla de behov som avsågs vid utprovningen.

Uppföljning

Uppföljning hur den medicintekniska produkten används och fungerar är en oerhört viktig del i förskrivningen. Hur uppföljningen ska ske bör göras klart i samband med utprovningen. Ibland, särskilt om sjukdomen och/eller skadan är långvarig, behövs återkommande uppföljningsinsatser. En återkommande genomgång av behov av medicintekniska produkter kan göra det möjligt att bibehålla optimal funktion och förmåga.

Dokumentation

Patientjournal ska föras under hela förskrivningsprocessen enligt patientjournallagen

Förskrivningens varaktighet

Förskrivaren bedömer om behovet är tillfälligt eller varaktigt. Vid tillfälligt behov sker förskrivningen tidsbegränsat och följs därefter upp av förskrivaren eller den som övertagit ansvaret för vården. Det är viktigt att informera om en eventuell tidsbegränsad förskrivning i överrapporteringen.

Personliga hjälpmedel förskrivs alltid tidsbegränsat i följande situationer:

 • Hjälpmedelsbehov som beräknas vara kortare än 6 månader
 • Hjälpmedel som enligt rehabplanen endast ska användas under en aktiv behandlingsperiod
 • Hjälpmedel som förskrivs i samband med mobilisering efter akut skada eller planerad operation när man räknar med att brukaren blir återställd.

Uppföljning och utvärdering

En utvärdering ska ske av alla hjälpmedel för att ta reda på om avsedd funktion och nytta är uppnådd enligt uppsatta mål. Det är också viktigt att förvissa sig om att brukaren har förstått hur hjälpmedlet skall användas.

 1. Utvärdering kan utföras vid utprovning/förskrivning där nyttan redan kan ses, samt att brukaren direkt uppfattas förstå givna instruktioner
 2. Efter en tids användning

Därefter kan ärendet avslutas, alternativt ska ställning tas till fortsatt uppföljning och vid behov förnyad uppföljning. Det är alltid förskrivarens ansvar att ta ställning till fortsatt uppföljning.

Följande modell utgör ett stöd vid bedömningen av fortsatt uppföljning.

Hjälpmedlet innebär sannolikt:

0 – ingen risk för tillbud i samband med användning
1- liten risk för tillbud vid användning
2- viss sannolikhetsrisk för tillbud vid användning som kan orsaka personskada
3 – betydande risk för tillbud vid användning, som kan orsaka personskada

Riskanalys 0-1: Hjälpmedelsärendet kan avslutas. Inget behov av uppföljning. Brukaren informeras om vart man vänder sig vid förändrat/förnyat behov.

Riskanalys 2: Förskrivaren bör vara observant för behov av återkommande uppföljning

Riskanalys 3: Förskrivaren ska alltid planera för återkommande uppföljning.

Se även Analysmodell, enligt Västra Götaland Bilaga 2 i "Förskrivningsprocessen-Fritt val av hjälpmedel-Egenansvar"