Programområden

Inom kunskapsstyrningssystemet finns 23 nationella programområden (NPO) som leder kunskapsstyrningen inom sitt respektive område.

De nationella programområdenas uppdrag är att:

  • Leda och samordna kunskapsstyrningen inom aktuellt fält.
  • Följa upp och analysera sitt område, göra behovsanalyser och GAP-analyser (till exempel identifiera när det saknas kunskapsstöd).
  • Bidra i arbetet med hur relevanta nationella kvalitetsregister utvecklas och används.
  • Omvärldsbevaka
  • Ordnat införande/ordnad utfasning av läkemedel/behandlingar.
  • Nivåstrukturering
  • Bidra i arbete med eventuella statliga satsningar.

Metod- och processtöd

Region Värmlands metod- och processtöd för kunskapsstyrning ges genom respektive programområdes utveckligsledare. Styrningen utgår från regionens kliniska kunskapsstödsenhet som har i uppgift att ge stöd till att processerna utvecklas på ett enhetligt sätt. För att säkerställa enhetligheten används gemensamma metoder och verktyg.