Multiresistenta bakterier (MRB)

Multiresistenta bakterier (MRB) är bakterier som har ökad motståndskraft mot flera antibiotika och som därför oftast är svårare att behandla.

Utveckling av MRB beror på alltför frikostig användning av bredspektrumantibiotika. Förekomsten av MRB har senaste åren ökat kraftigt globalt och även i Sverige. Mängden utlandsresor ökar också och därmed risken för att exponeras för och bli bärare av MRB. De kliniskt viktigaste grupperna av MRB är MRSA, ESBL, ESBLcarba och VRE. En övrig grupp av MRB är multiresistenta gramnegativa bakterier som inte är ESBL, t.ex. multiresistent Pseudomonas aerigunosa och Acinetobacter baumanii. 

Riskfaktorer för smittspridning

Riskfaktorer innebär ökad risk för smittspridning i vården då kroppsvätskor riskerar att komma ut i omgivningen. Dessa riskfaktorer är: 

Riskfaktorer för
smittspridning
MRSA VRE ESBL ESBLcarba Övriga multiresistenta gramnegativa bakterier
Infekterade, rodnade eller svårläkta sår, abscesser, bölder (ej rena operationssår) x x x x x
Eksem/fjällande hudsjukdom x        
Drän och andra penetrerande slangar (ej PVK) x x x x x
Centrala infarter x

x x
KAD/RIK x x x x x
Pyelostomi x x x x x
Tracheostoma x x x x x
Stomi x x x x x
Diarré   x x x x
Utlandsvård senaste sex (6) månaderna x x x x x
Oförmåga att medverka i givna hygienrutiner, t.ex. dement patient x x x x x

Riskfaktorer för smittspridning - klicka på länken eller på texten i tabellen för pdf-format

För information om kontrollodlingar och handläggning av MRB hos patient och personal:

För information och rutiner avseende de enskilda MRB, se respektive diagnos: