MRB - personal

Gäller för anställd personal, inför nyanställning, inhyrd personal, studerande, praktikanter/PRAO-elever och auskulterande personal.

MRSA-provtagning av personal 

Personal som de senaste sex (6) månaderna:  

  • arbetat på vårdenhet
  • sjukhusvårdats
  • behandlats polikliniskt med invasiva ingrepp eller sårbehandling inklusive tandvård

utanför Norden eller på vårdenhet inom Norden med pågående dokumenterad MRSA-spridning ska provtas för MRSA.

MRSA-odling tas från 

  • Näsa
  • Svalg
  • Eventuella hudskador

Prov ska ej tas under eller i slutet av ett arbetspass.

Vid oväntat fynd av MRSA hos patient eller personal samt vid misstänkt MRSA-spridning på en vårdenhet kan smittspårning bli aktuellt på enheten. Detta sker alltid i samråd med Smittskydd Värmland. 

Personal utan riskfaktorer kan i allmänhet fortsätta arbeta i patientnära arbete i väntan på provsvar. Personal med riskfaktorer som t.ex. sår, eksem eller andra hudskador ska inte delta i vårdnära arbete.

Handläggning vid fynd av MRSA

Vid fynd av MRSA remitteras vederbörande till infektionsmottagningens MRSA-team för bedömning. Förutom undersökning, information och förhållningsregler görs en individuell bedömning om vederbörande ska sjukskrivas, omplaceras, avstängas eller kan fortsätta med ordinarie arbete. 

Personal utan riskfaktorer kan i allmänhet fortsätta arbeta i patientnära arbete. Personal med riskfaktorer som t.ex. sår, eksem eller andra hudskador ska inte delta i patientnära arbete. Arbetsgivaren ska i första hand undersöka om tillfällig omplacering är möjlig om den anställde inte kan fortsätta med ordinarie arbete. 

Arbete på riskenhet

För personal som är MRSA-bärare och som arbetar på riskenhet gäller särskilda regler. Med riskenhet menas avdelning där vården innebär stora risker för smittspridning och patienterna är särskilt mottagliga för MRSA-smitta. Exempel på riskavdelningar är hudavdelning, intensivvårdsavdelning, operationsavdelning, neonatalavdelning, hemodialysenhet, onkologavdelning och hematologavdelning. 

För att arbeta på en riskenhet bör MRSA-bärare vara negativa vid minst två (2) MRSA-provtagningar i följd med minst en månads mellanrum innan de återgår till patientnära arbete. Kontrollodlingar sker därefter enligt gängse rutin.

Ersättning

Personalens närmaste chef bör bli informerad om MRSA-bärarskapet, vilket alltid förutsätter att personen har gett sitt medgivande. 

Ersättning vid avstängning med bibehållna löneförmåner enligt Allmänna Bestämmelser (AB) § 10 mom 4 förutsätter att arbetsgivaren är informerad om den anställdes MRSA-bärarskap. Om arbetsgivaren inte känner till MRSA-bärarskap, och förbud är meddelat för den anställde att utföra sitt arbete, kan inte ersättning enligt AB utgå. Smittbärarpenning enligt lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare kan då utgå istället. 

ESBL- och VRE-provtagning av personal

Kontrollodlingar för ESBL och VRE behöver inte utföras efter sjukhusvård eller arbete utomlands i samband med återgång i vårdarbete i Sverige. Personal med känt bärarskap av ESBL och VRE ska inte arbeta i patientnära arbete vid diarré. I övrigt föreligger inga restriktioner.

Lokala rutiner och dokument

Personalremiss MRSA-screening för landstings- och kommunanställda 

Studenter - stickincidenter, MRSA och vaccinationer   
Rutinen gäller för Landstinget i Värmland, kommunal och privat vård.