Strama Värmland

Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens.

Antibiotika ska användas rationellt, i rätt dos till rätt patient vid rätt tillfälle och under rätt behandlingstid. Felaktig användning av antibiotika kan leda till minskad effekt. Ju högre förbrukningen är i samhället, desto högre är risken att bakterierna utvecklar motståndskraft mot antibiotika. För att behålla möjligheten till effektiv behandling av bakterieinfektioner måste en ökande antibiotikaresistens motverkas.   

Strama bildades 1995 och är ett informellt nätverk av experter från olika organisationer och myndigheter. Strama vill genom att främja en rationell användning av antibiotika och genom epidemiologiska åtgärder motverka bakteriers utveckling av resistens mot antibiotika.

Varje landsting har en egen Stramagrupp.

Svensk strategi mot antibiotikaresistens och Stramas 10-punktsprogram

Stramas och Infektionsläkarföreningens 10-punktsprogram för slutenvården som togs fram 2010 har uppdaterats och breddats till att omfatta hela sjukvården. I 2014 års version betonas också behovet av långsiktigt folkhälsoarbete. 

I Landstinget i Värmland har landstingsstyrelsen beslutat att anta det nationella 10-punktsprogrammet 2011-02-22.

Svensk strategi mot antibiotikaresistens och Stramas 10-punktsprogram för minskad antibiotikaresistens inom sjukvården

 Strama Värmlands medlemmar

Ingemar Hallén Smittskydd Värmland, ordförande
Monica Rydh Smittskydd Värmland, sekreterare
   
Thomas Ahlqvist  Infektionskliniken
Eric le Brasseur Vårdcentralen Skåre
Maria Bäck Klinisk mikrobiologi 
Hans Erlandsson Vårdcentralen Skoghall
Per Grundström Informationsstaben
Åsa Harnesk Öron-, näs- och halskliniken
My Lindgren Folktandvården
Eva Mogard Infektionskliniken
Staffan Skogar/Per Brolin Barnkliniken
Max Wirén Läkemedelsenheten

 

Antibiotikasmart.se

Använder du antibiotika rätt och smart?

Utbilda och testa dig här med olika patientfall - nu för både sluten- och öppenvården.