Hygienombud

Hygienombudet är en nyckelperson i det vårdhygieniska arbetet. Här hittar du information om uppdraget: arbetsuppgifter, hygienronder, nätverk samt registrering av följsamhetsmätningar.

Arbetsuppgifter
Följsamhetsmätning
Hygienombudsnätverk
Hygienrond och hygienrondsprotokoll
Målsättning

PPM-verktyget
-behörighet
-manual
-registrering av följsamhetsmätning
-var hittar jag det?

Statistik följsamhetsmätningar
 

Ny som hygienombud?

Kort information till dig som nytt hygienombud. 

Vad innebär det att vara hygienombud?

Som hygienombud är man en resursperson i vårdhygieniska frågor på sin arbetsplats. Man fångar upp frågor och driver kvalitetsförbättrande arbete, deltar i nätverksträffar med andra hygienombud och Smittskydd Värmland. Man utför bl.a. månatliga följsamhetsmätningar av hygienrutiner och klädregler och gör årligen en hygienrond. Man registrerar resultaten i PPM-verktyget.

Målsättning
Hygienombudsorganisationens målsättning är att höja kunskapsnivån för vårdhygieniska frågor och bilda ett nätverk mellan vårdpersonal och Smittskydd Värmland som syftar till att förebygga smittspridning i vården. Smittskydd Värmlands målsättning är att varje vårdenhet i Landstinget i Värmland ska ha minst ett hygienombud. På vårdavdelning ska minst ett av hygienombuden vara sjuksköterska.

Arbetsuppgifter
Hygienombudens roll är att fungera som resursperson i vårdhygieniska frågor på arbetsplatsen. Funktionen är att fånga upp frågor och driva kvalitetsförbättrande arbete och att delta i nätverksträffar med andra hygienombud och Smittskydd Värmland för att förmedla och dela kunskap och erfarenhet. Det är enhetschefen som ger uppdraget att vara hygienombud. Smittskydd Värmland har utarbetat en uppdragsbeskrivning för hygienombud som skrivs under av enhetschefen och hygienombudet. Meddela Smittskydd Värmland utsett hygienombud.

Avsätt tid för hygienarbetet
Det är viktigt att man redan från början är medveten om att tid ska avsättas för hygienarbetet. Man ska regelbundet på till exempel arbetsplatsmötet ta upp hygienfrågor, framföra nya rutiner, diskutera uppkomna situationer, redovisa följsamhetsmätningar med mera. 

För att på ett effektivt sätt följa upp aktiviteterna som hygienombudet utför, är det lämpligt att göra en enkel sammanfattning i slutet av året. Förslag till en sammanfattning finns här.

Följsamhetsmätning
Varje månad ska tio följsamhetsmätningar göras inom enheten i systemet PPM-verktyget.

Sedan 2006 har hygienombuden inom Landstinget i Värmland gjort följsamhetsmätningar på basala hygienrutiner och klädregler inom sitt ansvarsområde. Läs mer på sidan om basala hygienrutiner och klädregler, BHK.

Mall - protokoll för mätning av följsamhet basala hygienrutiner och klädregler fr.o.m. 2018-01-01.

PPM-verktyget

PPM-verktyget är Sveriges kommuner och landstings (SKL) databas för inmatning av bl.a. följsamhet av basala hygienrutiner och klädregler och har ersatt det tidigare systemet Hyru fr.o.m. 2018-01-01.

PPM-verktyget hittar du här: https://ppm.vantetider.se.

Behörighet: För att få behörighet till PPM-verktyget hör av dig till Smittskydd Värmland.

Manual för registrering av basala hygienrutiner och klädregler i PPM-verktyget.
Registrera i tid och mata in resultaten senast den sjunde (7) i nästkommande månad.

Kontakta Smittskydd för rättelse av felinmatningar, byte av hygienombud via e-post: smittskydd@liv.se.

Statistik
Skriv ut statistiken efter att ni lagt in resultaten i PPM-verktyget. Det kommer inte, som förut med systemet Hyru, att komma månadsstatistik per automatik via e-post.
Resultat går att ta ut även för PPM VRI- och trycksårsmätningar ur PPM-verktyget.

Uttag av statistik fr.o.m. 2018 ur PPM-verktyget
Manual till PPM-verktyget för statistikuttag

Uttag av statistik t.o.m. 2017 och tidigare (Hyru)
Manual till Hyru för statistikuttag

Hygienrond och hygienrondsprotokoll

HCL, Hälso- och sjukvårdschefens ledningsgrupp, beslutade 2015-05-21 att protokoll för hygienrond ska användas för enheter inom landstinget med patientnära vård.

Hygienronden genomförs för att finna vårdhygieniska risksituationer i miljön som kan medföra smittspridning och är en del i patientsäkerhetsarbetet. Resultatet ska användas som en del i att höja den hygieniska standarden. Målet är att förhindra smittspridning och minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner. Hygienrond ska utföras en gång per år på alla enheter som bedriver patientnära vård. Protokollet kan fyllas i elektroniskt. Protokoll finns för:
- laboratorieverksamhet/blodcentral
operationsverksamhet
poliklinisk verksamhet
slutenvård.

Hygienronden genomförs av avdelningschef/enhetschef tillsammans med hygienombud om sådant finns, eventuellt ytterligare personal. Verksamhetschefen är ytterst ansvarig för att hygienrond genomförs och följs upp.

Instruktion för genomförande och uppföljning för hygienrond

Lokala hygienombudsnätverk
Inom Landstinget i Värmland finns tre lokala nätverk där hygienombuden träffas två-fyra gånger per år:
- Arvika med omnejd
- Karlstad med omnejd
- Torsby med omnejd

Varje lokalt nätverk har utsedda personer som är sammankallande. Dessa personer har till uppgift att skicka kallelser till möten, skicka ut minnesanteckningar, uppdatera e-postlistor och vidarebefordra information från Smittskydd Värmland.