Till startsidan

Försäkringsmedicin och sjukskrivning

Hälso- och sjukvårdens försäkringsmedicinska uppdrag.

Tillfälliga ersättningar och intygslättnader med anledning av pandemin upphörde 1 april

Den 1 april 2022 upphörde de tillfälliga ersättningar som regeringen införde under pandemin – bland annat ersättning för karens, riskgruppsersättningar och ersättning för sjuklönekostnader. De tillfälliga intygslättnaderna är också borttagna och ordinarie regler för intyg gäller.

Detaljer kring det finns på respektive myndighets webbplats:

För patienter som är i behov av sjukskrivning och har sin anställning i Norge: https://www.nav.no/no/person/arbeid/sykmeldt-arbeidsavklaringspenger-og-yrkesskade/sykmelding-ulike-former/egenmelding


Vägledning för sjukskrivning vid covid-19, Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd har uppdaterats

Covid-19 (inklusive de patienter som fått intensivvård med respiratorbehandling)
Postinfektiöst tillstånd efter covid-19

Det försäkringsmedicinska kunskapsområdet innefattar:

  • Medicinsk undersökning och utredning.
  • Bedömning av funktionstillstånd och aktivitetsnivå.
  • Förebyggande, behandlande och rehabiliterande insatser kopplat till försäkringsmässiga ställningstaganden och hur dessa påverkar individen.
  • Utgångspunkten är tvärvetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet samt det ömsesidiga förhållandet mellan sjuklighet, medicin och försäkringssystem.

Definitionen är fastställd av Nationellt Försäkringsmedicinskt Forum (NFF) 2017.

Region Värmland ska enligt det försäkringsmedicinska uppdraget se till att:

  • Det försäkringsmedicinska arbetet är en integrerad del av vård och behandling.
  • Koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter erbjuds utifrån behov (reglerat i lag från och med 2020-02-01).
  • Utbildning och kompetensutveckling i försäkringsmedicin tillhandahålls.
  • Försäkringsmedicinska utredningar utförs på beställning av Försäkringskassan (reglerat i lag från och med 2019-01-01).


Bild som beskriver det försäkringsmedicinska arbetet

Visualisering av hälso- och sjukvårdens försäkringsmedicinska arbete. Bild från Socialstyrelsens utvecklingsplan för försäkringsmedicin 2020.