Till startsidan
Till startsidan

Rehabiliteringskoordinering

Målet med funktionen är att höja kvaliteten i rehabiliterings-och sjukskrivningsprocessen och att öka möjligheterna till att fler patienter är kvar, återgår till eller inträder i arbetslivet.

Målgrupp

  • Patienter i yrkesverksam ålder (i huvudsak i åldersspannet 16-67 år).
  • Patienter som på grund av skada eller sjukdom har nedsatt arbetsförmåga.

Bedömning om rehabiliteringskoordineringsinsatser ska erbjudas görs utifrån vilka möjligheter den enskilda patienten kan anses ha att inträda i eller återgå till arbetslivet och hur möjligheterna kan påverkas av rehabiliteringskoordineringsinsatser. Diagnosen är inte avgörande utan behovet av stöd. Fokus ligger på tidiga och aktiva rehabiliteringskoordineringsinsatser i sjukskrivningsperioden för att ge bästa möjliga effekt.

Situationer då det kan bli aktuellt att erbjuda insatserna kan vara

  • När sjukskrivningen befaras bli långvarig.
  • När en patient har återkommande sjukskrivningsperioder.
  • När en patient har eller har haft återkommande problem med psykisk ohälsa eller långvarig smärta.

En förutsättning är att patienten har motivation och tilltro till egen förmåga att återgå i arbete.

Uppdraget

Rehabiliteringskoordineringsenheten ska organisera och tillhandahålla rehabiliteringskoordinatorer inom hälso- och sjukvården i Värmland. Rehabiliteringskoordinatorerna är heltidsanställda inom enheten och har en gemensam chef. Eftersom rehabiliteringskoordinatorerna är anställda på heltid utför de, med några få undantag, arbetet på fler vårdande enheter.

Funktionen rehabiliteringskoordinator ska finnas på sjukskrivande enheter utifrån behov inom såväl område öppenvård som område slutenvård. Rehabiliteringskoordinatorerna följer de lagar och föreskrifter som gäller i hälso- och sjukvården.

I Region Värmland har rehabiliterings-koordineringsfunktionen två deluppdrag:

Deluppdrag 1 - uppdrag på sjukskrivande vårdenheter innefattar att

Samverka och samordna internt inom hälso- och sjukvården

Rehabiliteringskoordinatorn är en stödfunktion för hälso- och sjukvårdens arbete med kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess. Rehabiliteringskoordinatorn har utökad kunskap i försäkringsmedicin, jämställdhet, våld i nära relationer samt arbetsrättens betydelse och kan till exempel stödja verksamhetschefen eller enhetschefen att kartlägga och utveckla det interna arbetet med sjukskrivningsprocessen inom vårdenheten.

Rehabiliteringskoordinatorn samordnar insatserna runt patienten, samverkar med professioner inom vårdenheten och med övriga verksamheter i hälso- och sjukvården

Individuellt anpassat stöd till patienten

Rehabiliteringskoordinatorn stödjer de patienter som är sjukskrivna eller riskerar att bli sjukskrivna och som är i behov av koordinering för att komma åter i arbete. Detta kan göras genom att koordinatorn kartlägger patientens rehabiliteringsbehov, koordinerar olika insatser, för dialog med patient, sjukskrivande läkare, övrig vårdpersonal och arbetsgivare samt bidrar till att en sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan för återgång i arbete upprättas, dokumenteras och hålls aktuell.

Extern samverkan

Rehabiliteringskoordinatorn samverkar externt med arbetsgivare, Arbetsförmedling, Försäkringskassan och vid behov Socialtjänsten. Samverkan med dessa externa aktörer förutsätter att patienten har gett sitt samtycke. Syftet är att genom dialog främja att vara kvar i eller återgå i arbete.

Deluppdrag 2

Övergripande uppgifter i regionen för att utveckla kvaliteten i rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen. Det innefattar bland annat att medverka i kompetensutvecklingsinsatser i försäkringsmedicin, ingå i arbetsgrupper, medverka i nätverk nationellt och sjukvårdsregionalt samt delta i samverkansträffar med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till rehabiliteringskoordinator finns på respektive vårdenhet. Vet du inte vem som är rehabiliteringskoordinator på din vårdenhet är du välkommen att kontakta Pia Persson enligt nedan.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats