Till startsidan

22 27 16 Hjälpmedel för minnesstöd exkl medicinpåminnare

Nivå:

2b, 2c

Förskrivare:

Leg. arbetsterapeut
Leg. fysioterapeut/Leg. sjukgymnast
Leg. logoped

Målgrupp:

Personer med kognitiva funktionsnedsättningar som innebär nedsatt perceptionsförmåga, problemlösningsförmåga, språk- och abstraktionsförmåga, tidsplaneringsförmåga, minnesförmåga, initiativförmåga och uppmärkssamhetsförmåga.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsningar som innebär stora svårigheter att planera, hantera och fullfölja dagliga rutiner och eller aktivitetsbegränsningar som innebär stora svårigheter att genomföra enkla eller komplicerade handlingar såsom att påbörja en uppgift, att organisera tid, rum och material till uppgiften, att planera uppgiften stegvis, avsluta och upprätthålla en uppgift.

Mål med hjälpmedlet:

Att ge ökad självständighet och kontroll i vardagliga situationer.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Övrigt:

Batteribyte bekostas av brukaren.

_________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning

 • Bedöm personens kognitiva förmåga med fokus på perceptionsförmåga, problemlösningsförmåga, språk- och symbolförståelse, tidsplaneringsförmåga, minnesförmåga, initiativförmåga och uppmärkssamhetsförmåga.
 • Bedöm vilka begränsningar inom aktivitet och delaktighet som personen har utifrån funktionsnedsättningen.
 • Vid bedömning av språk- och symbolförståelse bör samarbete ske mellan logoped och arbetsterapeut.
 • Att hämta in information från omgivningen om personens styrkor och svårigheter är särskilt viktigt.
 • Överväg först om personen kan klara aktiviteten med ett tydligt, konkret och anpassat förhållningssätt och eller med rutiner och strategier anpassade för personen och eller produkter i allmän handel. Om detta inte är tillräckligt komplettera med lämpligt bildstöd. Börja med några få bilder och med aktiviteter där personen är motiverad.
 • Ta reda på om personen behöver stöd med användandet av bildstödet i vardagen.
 • Det kan handla om ett långsiktigt motivationsarbete där personen kan ha svårt med förändringar, att se helheten och att förstå syftet med hjälpmedlet.

Utprovning

 • Se över om behovet kan tillgodose av gratisprogram via Internet t ex på www.bildstod.se, www.habilitering.se och www.papunet.net/svenska
 • Se över om bilder kan tillverkas på daglig verksamhet och/eller personens service-/gruppbostad eller på annan kommunal verksamhet.
 • Innan en licens av programvara kan förskrivas ska personen först prova att använda bilder/symboler i aktuella aktiviteter och miljöer. Behovet ska vara ett större antal bilder/symboler dvs. när det inte räcker med ett begränsat antal från t ex daglig verksamhet.
 • Vid behov utses person/personer i närmiljön som ansvarar för det aktiva stödet i vardagen t ex uppdatera och påminna att använda hjälpmedelt. Informera dessa och ev andra viktiga personer om hjälpmedlets funktion i vardagen.
 • Börja med en avgränsad aktivitet där personen är motiverad.
 • Inlärningsprocessen kan vara lång och det kan vara energikrävande med förändringar.
 • Planera in uppföljning av nya rutiner, metod och omfattning.

Sortiment som kan förskrivas:

Bild/symbol programvaror kan förskrivas utifrån behov.


Uppföljning

Det kan ta flera år innan bildstödet fungerar fullt och därför kan uppföljning behövas vid upprepade tillfällen innan ärendet kan avslutas.