Läkemedelscentrum

Läkemedelscentrums uppdrag är att stödja vårdens verksamheter såväl strategiskt som operativt i läkemedelsfrågor. Läkemedelscentrum och dess ingående enheter ska tillsammans med läkemedelskommittén verka för en rationell, säker och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning och en optimal läkemedelshantering i hela vårdkedjan.

Läkemedelscentrum verksamhetsområde har tre ingående enheter; farmacitjänsteenheten, läkemedelsberedningsenheten och läkemedelsförsörjningsenheten. 

Läkemedelscentrum bidrar med expertstöd och ledning i frågor som rör bland annat

  • läkemedelsförsörjning
  • läkemedels och miljö
  • ordnat införande av nya läkemedel
  • läkemedelsbudget och läkemedestatistik
  • klinisk farmaci
  • Cosmic läkemedelsmodul
  • läkemedelsberedning
  • länsövergripande rutiner för läkemedelshantering inklusive kvalitetsgranskning av hanteringen
  • utredningsärenden kring läkemedel

Arbetet görs i nära samarbete med vårdens verksamheter och stödfunktioner samt i samverkan med externa aktörer för att uppnå målet Bästa vårdkvalitet.