Läkemedelskommittén

Läkemedelskommittén i Värmland verkar tillsammans med Läkemedelsenheten för en rationell, säker och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning och optimal läkemedelshantering i hela vårdkedjan.

Kommitténs uppdrag är bland annat att:

  • vara ett rådgivande expertorgan i läkemedelsfrågor
  • ta fram, implementera och följa upp terapirekommendationer
  • kontinuerligt värdera nya och gamla läkemedel och dess plats i terapin
  • utfärda rekommenderade läkemedel
  • medverka vid upphandling av läkemedel
  • medverka till att förskrivare och övrig sjukvårdspersonal vidareutbildas i läkemedelsfrågor
  • verka för att god patientinformation och egenvårdsråd utarbetas
  • informera allmänheten om läkemedels för- och nackdelar
  • samverka med bland annat den kommunala hälso- och sjukvården, länets apotek, de privata vårdgivarna och handikapporganisationerna.

 

Sammanträden 2021

Sammanträdestid 13.00 - 16.00

14 januari
25 februari
25 mars
29 april
27 maj
2 september
11 oktober
18 november

 

Sammanträden 2020

Sammanträdestid: 13.00 - 16.00

23 januari
13 februari
19 mars - inställt
23 april - inställt
14 maj - inställt
24 september
22 oktober
16 november
10 december