VRE - Vancomycinresistenta enterokocker

VRE är anmälningspliktig och smittspårningspliktig enligt smittskyddslagen.

Övervakning av VRE inom slutenvården, 2018-12-28 
I slutet av januari 2017 identifierades det första fallet av vankomycinresistenta enterokocker (VRE) på Centralsjukhuset i Karlstad (CSK). Utredningen har hittills identifierat 20 fall av VRE. Det senaste fallet påvisades i september 2017. Samtliga fall, utom det första, har hittats i screeningodlingar.  

Utbrottet anses nu vara över och vi har inte sett någon smittspridning av VRE i Landstinget i Värmland under 2018. Som en övervakningsstrategi pågår övervakningsodlingar på utvalda avdelningar inom slutenvården enligt ett rullande schema. Övervakningsodlingarna har pågått sedan 2017 och planeras fortsätta även under 2019 men med glesare intervall än tidigare.

För närvarande pågår VRE-utbrott i flera andra landsting och regioner i Sverige. Det är därför av yttersta vikt att screeningodla patienter för MRB (MRSA, ESBL, VRE) som övertas från andra sjukhus utanför Region Värmland. 

När en vårdavdelning vårdar en patient som har VRE gäller den lokala riktlinjen handläggning av patient med VRE. Det gäller både när patienten är känd sedan tidigare, och överflyttas eller kommer åter in, och när patienten är nydiagnostiserad. 

Observera att avskrivning av VRE i allmänhet inte är aktuellt då det saknas riktlinjer för avskrivning av VRE. En negativ VRE-odling på tidigare VRE-positiv patient innebär alltså inte att man kan avskriva bärarskapet. 

Interventioner inom flera områden har varit av vikt för att begränsa smittspridningen i samband med VRE-utbrottet.

Framgångsfaktorer vi vill betona är:
- Stöd från hälso- och sjukvårdsledningen att vidta nödvändiga åtgärder. 
- Ett mycket aktivt arbete och engagemang hos berörda avdelningar.
- Följsamhet hos personalen.
- Flexibel och kompetent personal på mikrobiologen och städenheten. 

Fortfarande gäller (som alltid): 
- 100 procent följsamhet till basala hygienrutiner! 

Provtagningsrutin VRE

VRE, tidsbundna övervakningsodlingar  

Vad är VRE?

VRE är enterokocker som blivit resistenta mot vankomycin. Enterokocker är bakterier som normalt förekommer i tarmen. Vankomycin är ett antibiotikum som används vid svåra infektioner orsakade av bl.a. enterokocker. Bakterierna sprids framför allt som kontaktsmitta, dvs. via händer, ytor och föremål.

Smittskyddsblad

Elektronisk anmälan i SmiNet

Elektronisk anmälan i SmiNet, informationssida och inloggning 
Direktlänkar för inloggning i SmiNet finns längst ner på sidan.  

Handläggning vid nyupptäckt VRE

 1. Meddela patienten provsvaret. Ge information om VRE både muntligen och skriftligen. Använd gärna patientinformationen i smittskyddsbladen som kan skrivas ut och ges till patienten.
  Informera patienten noggrant om vikten av att meddela nya vårdgivare (hälso- och sjukvård och kommunal vård) om VRE-bärarskapet när antibiotikabehandling eller kirurgisk åtgärd är aktuell.
 2. Vid nyupptäckt fall av VRE i slutenvården eller vid förväntat upprepade kontakter inom öppenvården kontakta snarast Smittskydd Värmland.
 3. Märk journalen i Cosmic med VRE, Instruktion i Uppmärksamhetssignalen, sid 5 (Vida)
 4. Gör en klinisk smittskyddsanmälan i SmiNet.

Antibiotikabehandling

Kontakta infektionskonsult innan antibiotikabehandling påbörjas eller ändras. De flesta patienter är endast koloniserade och ska inte behandlas.

Kontrollodlingar av VRE

För rutiner avseende kontrollodlingar av patienter respektive personal v.g. se information MRB personal respektive sidan för multiresistenta bakterier (MRB)

Rutiner för vårdavdelning

 • Meddela Smittskydd Värmland när en patient med bärarskap av VRE läggs in på avdelningen. 
 • Patient med känt bärarskap av VRE ska kontrollodlas för VRE i samband med inläggning. Ett negativt provsvar betyder inte att patienten kan betraktas som smittfri. 
 • Avdelningen ska genomföra utskrivningsodlingar på alla patienter som skrivs ut under den tidsperiod som VRE-bäraren är inneliggande samt i ytterligare en vecka efter utskrivning. Känd VRE-bärare behöver inte utskrivningsodlas. 
 • Det bör inte finnas patienter med bärarskap av VRE och patienter med bärarskap av MRSA på samma vårdavdelning. Om detta inte är möjligt ska dessa patienter inte vårdas av samma vårdpersonal. 
 • Meddela Smittskydd Värmland när hemgång är planerad för ställningstagande till om miljöodlingar ska utföras i vårdrummet efter städning. 

Avskrivning av VRE-bärarskap (smittfriförklaring)

Tiden för bärarskap av VRE varierar sannolikt från månader till år. Det finns inga nationella riktlinjer för avskrivning av VRE-bärarskap. Efter individuell bedömning kan man i vissa fall överväga att avskriva bärarskap av VRE. Observera att det finns vissa riskfaktorer som med nuvarande kunskap är oförenliga med avskrivning av VRE. En eventuell avskrivning av VRE-bärarskap görs enligt strikta kriterier och får endast göras i samråd med Smittskydd Värmland.

Lokala riktlinjer 

Handläggning av patient med VRE - poliklinisk vård och dagvård

Handläggning av patient med VRE - slutenvård 

Handläggning av patient med VRE - kommunal vård (2017-08-14)