Ebola

WHO har sedan januari 2016 förklarat att utbrottet av ebola i Västafrika är stoppat. Nya och mindre utbrott kan dock även framöver inträffa. Senast i mars 2016 rapporterades fall i Guinea.

Ebola är enligt smittskyddslagen en samhällsfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom (Virala hemorragiska febrar (VHF).

Smittskyddsblad ebola (ebolavirusinfektion), läkarinformation

Elektronisk anmälan i SmiNet, information och inloggning 
Direktlänkar för inloggning i SmiNet finns längst ner på sidan. 


Ebola, sjukdomsinformation 

Inkubationstid 3-21 dagar. Vanligast är 7-10 dagar.

Ebola, som är en zoonos, kan spridas från djur till människa och sedan vidare mellan människor genom kontakt via blod och andra kroppsvätskor. Ebola är ett av de virus som kan orsaka viral blödarfeber (viral hemorragisk feber, VHF). Sjukdomen har en hög dödlighet och specifik behandling saknas.

Det är viktigt att alla patienter som söker sjukvård pga feber tillfrågas om de varit utomlands och då speciellt i Västafrika.

Hur smittar ebola?

Ebolavirus sprids via kontakt med blod och andra kroppsvätskor från sjuka personer samt föremål som nyligen varit i kontakt med infekterade kroppsvätskor. Enbart sjuka personer smittar och smittsamheten är låg i början av sjukdomsförloppet. Infekterade individer smittar inte under inkubationstiden.

Smittan sker i första hand vid vård av sjuka eller omhändertagande av döda personer, inom familjen eller vården i länder med bristfälliga sjukvårdsresurser. Smittan är inte luftburen dvs. samtal med patienten är inte smittsamt.  Importerade produkter från ebolaområde smittar inte. RNA-virus har svårt att överleva utanför kroppen och är extremt känsliga för halogenerade desinfektionsmedel (klor).

Symtom vid ebola?

Hög feber, muskelsmärtor och huvudvärk. Kräkningar och diarréer är vanliga. Senare i förloppet kan blödningar från hud och slemhinnor förekomma. Sjukdomen kan i vissa fall leda till lever- och njursvikt. 

Diagnos

Diagnos ställs genom laboratorieprov. Det finns fem serotyper av ebola varav tre har orsakat sjukdom. Genomgången sjukdom ger bara immunitet mot den serotyp som orsakat sjukdomen.

Behandling

Behandling och vaccin saknas. Experimentellt finns oprövade antivirala substanser.

Lokala riktlinjer

Ebola - exponering, riskbedömning och åtgärder, algoritm

Handläggning av patient med misstänkt ebola/lassafeber, 2019-03-27 

Utrustning för vård av patient med misstänkt ebola, 2019-04-10

Misstänkt fall av ebola/lassafeber för SOS Alarm, 2019-03-27 

Ebola - Rutiner för sanering. Vägledning till kommuner och smittskyddsläkare. (FoHM)