Multiresistenta gramnegativa bakterier (ej ESBL eller ESBLcarba)

Multiresistenta bakterier (MRB) är bakterier som har ökad motståndskraft mot flera antibiotika och som därför oftast är svårare att behandla.

De kliniskt viktigaste grupperna av MRB är MRSA, ESBL, ESBLcarba och VRE.

En övrig grupp av MRB är multiresistenta gramnegativa bakterier som inte klassificeras som ESBL. Dessa bakterier är tarm- och/eller miljöbakterier som kan utveckla höggradig resistens mot antibiotika.

Exempel på sådana bakterier är Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumanii, Klebsiella aerogenes (tidigare Enterobacter aerogenes) och Pantoea species utan påvisad ESBL-produktion. Många av dessa bakterier är naturligt resistenta mot cefalosporiner, men kan också utveckla resistens mot såväl karbapenemer som andra antibiotikaklasser. De kan ibland producera ESBL, men också ha andra resistensmekanismer som ger upphov till antibiotikaresistens. 

Det är endast vid resistens mot flera olika antibiotikaklasser som dessa bakterier klassas som multiresistenta gramnegativa bakterier i de fall de inte producerar ESBL. 

Bärarskap av multiresistenta gramnegativa bakterier som inte klassificeras som ESBL är inte anmälningspliktigt enligt smittskyddslagen. Bakterierna sprids på samma sätt som övriga MRB, framför allt som kontaktsmitta, dvs. via händer, ytor och föremål. 

Flera av dessa bakterier utgör ofta ett vårdhygieniskt problem då de lätt sprids i vårdmiljö oavsett resistensmönster. Individuell bedömning, bl.a. utifrån patientens riskfaktorer bör alltid ske. Kontakta vid behov Smittskydd Värmland.

Handläggning vid nyupptäckt multiresistent gramnegativ bakterie (ej ESBL eller ESBLcarba)

  1. Meddela patienten provsvaret.
    Informera patienten noggrant om vikten av att meddela nya vårdgivare (hälso- och sjukvård och kommunal vård) om bärarskap av multiresistent gramnegativ bakterie när antibiotikabehandling eller kirurgisk åtgärd är aktuell.
  2. Vid nyupptäckt fall i slutenvården eller vid förväntat upprepade kontakter inom öppenvården kontakta snarast Smittskydd Värmland.
  3. Märk journalen i Cosmic, se Dokumentation i Uppmärksamhetssignalen. Välj först Typ – ”Smittsam sjukdom”. Välj ”Annat – smittämne i form av multiresistenta bakterier” och skriv sedan i Rubrik: ”Övrig multiresistent gramnegativ bakterie (ej ESBL eller ESBLcarba)”.

Antibiotikabehandling

Kontakta infektionskonsult innan antibiotikabehandling påbörjas eller ändras. De flesta patienter är endast koloniserade och ska inte behandlas.

Kontrollodlingar

För rutiner avseende kontrollodlingar av patienter respektive personal var god se sidan om multiresistenta bakterier (MRB) respektive sidan MRB personal.

Avskrivning (smittfriförklaring)

Tiden för bärarskap kan variera från månader till år. Det finns inga fastställda riktlinjer för avskrivning av multiresistenta gramnegativa bakterier. Individuell bedömning görs i samråd med Smittskydd Värmland.

Lokala rutiner

Handläggning av patient med bärarskap av multiresistent gramnegativ bakterie (ej ESBL eller ESBLcarba)  - poliklinisk vård och dagvård

Handläggning av patient med bärarskap av multiresistent gramnegativ bakterie (ej ESBL eller ESBLcarba) - slutenvård