Stick- och skärskador

Hepatit B
Hepatit C
Hiv

Lokala riktlinjer

Stick- och skärskada samt exponering för blodburen smitta  
Denna rutin gäller för personal och studerande inom kommunal- och landstingsdriven hälso- och sjukvård i Värmland, inklusive tandvård, samt för dessa verksamheters samarbetspartners. 

Med skada avses här: 

  • Stick- och/eller skärskada med föremål förorenade av blod eller annan kroppsvätska. 
  • Blodkontakt på slemhinna (öga, näsa, mun).
  • Blodkontakt på pskadad hud (blödande sår/eksem).

Med blodburen smitta avses här: 

  • Hepatit B
  • Hepatit C
  • Hiv

Handläggningsschema för stick- och skärskador

Hepatit B - rekommendationer för pre- och postexpositionsprofylax, se under rubriken Lokala rutiner