Nedre UVI hos män

2016-12-01 

Nedre icke febril UVI hos män

För utförlig information angående handläggning, se Smittskydd/Strama/Terapirekommendationer, Urinvägsinfektioner.

Hos män ska alltid urinodling tas före start av behandling. Kontrollera om ev. residualurin föreligger.

Obs! PSA kan blir falskt för högt under pågående infektion och ska inte tas.

Överväg STI, t.ex klamydia. 

Vid urinvägsinfektioner hos män utan feber eftersträvas hög antibakteriell aktivitet i urinen för att uppnå symtomfrihet.

Ciprofloxacin ska inte användas (driver på resistensutvecklingen - ESBL).

Antibiotikaval i första hand

  • nitrofurantoin 50 mg x 3 i 7 dygn (ingen effekt vid kreatininclearance < 40 ml/min)

ELLER

  • pivmecillinam 200 mg x 3 i 7 dygn

  • pivmecillinam 400 mg x 3 i  7 dygn vid ESBL 

ELLER

  • trimetoprim 160 mg x 2  i 7 dygn

Kontrollodling endast vid växt av proteasbildande bakterier ( t.ex. proteus)