Antibiotika till gravida

2018-12-28

Antibiotika till gravida 

Substans Trimester 1 Trimester 2 Trimester 3
Aminoglykosider Nej5 Nej5 Nej5
Cefalosporiner Ja Ja Ja
Daptomycin Ja6 Ja6 Ja6
Fosmomycin per os Ja Ja Ja
Fusidinsyra Ja Ja Nej
Karbapenemer Ja7 Ja7 Ja7
Kinoloner Ja2 Ja2 Ja2
Klindamycin Ja Ja Ja
Linezolid Nej4 Nej4 Nej4
Makrolider Nej Ja Ja
Metronidazol Ja Ja Ja
Nitrofurantoin Ja Ja3 Ja3
Penicilliner
(inkl. pivmecillinam)
Ja1 Ja1 Ja1
Teikoplanin Ja Ja Ja
Tetracykliner Ja Nej Nej
Tigecyklin Nej Nej Nej
Tinidazol Nej Nej Nej
Trimetoprim/
sulfametoxazol
Nej Ja Nej
Trimetoprim Nej Ja Nej
Vankomycin, iv Ja Ja Ja
Vancomycin per os Ja Ja Ja
1 I en studie på kvinnor med prematur fosterhinneruptur har ett möjligt samband setts mellan behandling med amoxicillin/klavulansyra och ökad risk för nekrotiserande enterokolit hos nyfödda barn. Användningen av amoxicillin/klavulansyra under graviditet ska därför tills vidare om möjligt undvikas
2 Kinoloner kan övervägas om ej bra alternativ finns.
3 I mycket sällsynta fall har nitrofurantoin rapporterats kunna inducer hemolys I slutet av graviditeten, men enbart hos individer med brist på enzymet glukos-6-fosfatdehydrogenas (G-6-PD). Brist på G-6-PD förekommer framför allt hos personer från Afrika och Medelhavsområdet. För dessa patienter är nitrofurantoin kontraindicerat under tredje trimestern.I Sverige finns inga rapporterade fall av nitrofurantoinorsakad hemolys hos nyfödda.
4 Begränsad erfarenhet. I djurförsök embryotoxiskt med ökad risk för fosterdöd. Ges först efter särskilt övervägande. 
5 Vid behandling med äldre aminoglykosider, som t.ex. streptomycin, finns beskrivet skada på fostrets hörselnerv med åtföljande dövhet. Inget fall av medfödd hörselskada är känt efter behandling med nu godkända aminoglykosider. 
6 Daptomycin ska användas under graviditet endast då det är absolut nödvändigt dvs. endast efter noggrant övervägande av nytta mot förväntad risk. 
7 Karbapenemer ska endast ges efter speciellt övervägande under graviditet. 

 

Obs! Hos gravida kvinnor uppnås koncentrationer av antibiotika I serum som endast ligger på en nivå av cirka 50 % av koncentrationerna hos icke gravida. Detta gäller framför allt betalaktamer som penicilliner och cefalosporiner. Vid behandling av svåra infektioner hos gravida bör man därför överväga att både öka antalet doser per dag och att öka den enskilda dosen när man behandlar med betalaktamer.