Bakteriell meningit

2016-12-01

Bakteriell meningit (vuxna)

Varningstecken!

Obs! Nackstyvhet kan saknas.

Kontakta alltid infektionsbakjour!

Mål för handläggningen 

Lp inom 15 minuter från väckt misstanke (om ej kontraindikationer föreligger).
Insatt behandling enligt nedan inom 30 minuter.

Åtgärder och behandling

 • Syrgas, iv. infart x 2.

 • Sepsisprover.

 • Säkra odlingar: Alltid likvor, blod x 2, NPH, svalg (meningokock?) samt i vissa fall urin, sårsekret, öronsekret etc. 
  Likvor: Rör 1 till mikrobiologen för allmän odling + direktmikroskopi. 
  Obs! Jourtid, ta 0,5 ml från detta rör och spruta på aerob blododlingsflaska (förvara i rumstemperatur). 
  Rör 2 + 4 till mikrobiologen för frysning för ev. senare analyser (förvara i kyl). 
  Rör 3 till klinisk kemi för analys av celler, laktat, albumin samt glukos
  Ta alltid p-glukos samt 1 serum för frysning på mikrobiologen i samband med lp. 

 • Ge Betapred 0,12 mg/kg (max 8 mg) x 4 iv. 
  Obs! Ges alltid före första antibiotikadosen! 

 • Ge Cefotaxim 3 g x 4 iv. + Ampicillin 3 g x 4 iv. (om ej immunsupprimerad - se nedan). 

 • Initial vård på IVA. 

Observera!

Eventuell CT eller förflyttning till IVA/avdelning eller liknande får aldrig fördröja insättning av adekvat terapi som ska ske snarast efter väckt misstanke.

Gör i stället följande: Blododla x 2, ge kortison + antibiotika enligt ovan och se till att Lp och övriga odlingar tas snarast efter CT respektive förflyttning. 

Kontraindikationer akut LP

 • Misstänkt intrakraniell process med fokal neurologi.

 • Snabbt sjunkande medvetandegrad. 

 • RLS > 4, medvetslöshet med sträckkramper. 

 • Pågående kramper av EP-natur.

 • Infektion lumbalt.

 • Känd ökad blödningsbenägenhet. Tpk < 30 x 109/l - ej nytillkommen under svår sepsis, PK > 1,6. 
  Obs! Warfarin, högdos heparin, dabigatran. 

Se även särskilt PM meningit, infektionskliniken, samt vårdprogram för bakteriella CNS-infektioner på www.infektion.net.

Antibiotika vid immunsuppression

 • meropenem 2 g x 3 iv. 

Vid misstanke om infektion med pneumokocker med nedsatt känslighet för pencillin, t.ex. vid infektion förvärvad utomlands där hög andel pneumokocker med nedsatt penicillinkänslighet kan förväntas, ges i tillägg:

 • vancomycin 1 g x 3 (15 mg/kg x 3) iv.
  OCH
  rifampicin 600 mg x 1 iv.

Vid penicillinallergi typ 1

 • moxifloxacin 400 mg x 1 iv.
  OCH
  vancomycin 1 g x 3 iv. (15 mg/kg x 3)
  OCH
  trimetoprim-sulfametoxazol (16 mg + 80 mg/ml) 20 ml x 2 iv.

Om Listeria anses vara mycket osannolikt kan trimetoprim-sulfametoxazol uteslutas.