Antibiotika, empirisk behandling - snabbguide

2017-07-28

Empirisk antibiotikabehandling - en snabbguide

Ta alltid odling från blod och urin om intravenös antibiotikabehandlig planeras.

Alltid sputum eller nasopharynxodling vid misstänkt luftvägsinfektion eller oklar infektion. I förekommande fall även odling från tonsiller, sår, abscess eller annat miss- tänkt infektionsfokus.

• Efterhör utlandsvisstelse de senaste sex (6) månaderna - risk för resistens.

• Vid utlandsvård inom sex (6) månader gör MRB-screening.

• Om patienten är känd bärare av MRSA, ESBL eller VRE, kontakta omgående infektionsbakjouren.

• Bred antibiotikabehandling initialt, skall om möjligt smalnas av.

• Per oral behandling kan övervägas från start om opåverkad patient.

• Per oral uppföljning styrs i första hand av kliniskt odlingsfynd och resistensbesked.

Symtom


Behandlingsförslag vid okänd etiologi (doseringen gäller vid normal njurfunktion)

Vid pc-allergi typ 1

Symtom på en infektion som behöver antibiotikabehandlas?

NEJ →

Inget antibiotika


JA↓
Bakteriell meningit (ej immunsupprimerad) Kontakta infektionsbakjouren

JA→

Inj betametason 0,12 mg/kg (max 8 mg) x 4 iv + cefotaxim 3 gx4 iv + ampicillin 3 gx4 iv

Kontakta infektionsbakjouren

NEJ ↓
Misstänkt bakteriell nedre luftvägsinfektion-pneumoni? Vid svår pneumoni
- livshotande/IVA-krävande, kontakta infektionsbakjour

JA →

Inj Bensyl-pc 3 gx3 iv (gäller även KOL-pat) vid svår KOL* piperacillin/tazobactam 4 gx3 iv. Oral uppföljning: T. PcV 1 gx3
Vid KOL: T.amoxicillin 750 mgx3 Totalbehandlingstid: 7-10 dagar

Inf klindamycin 600 mgx3 iv
Oral uppföljning: K. klindamycin 300 mgx3 KOL: trimetoprim/sulfa** 10 mlx2 iv
Oral uppföljning: T. trimetoprim/sulfa
160/800 mg** 1x2 alt. T doxycyklin 200 mgx1

NEJ ↓
Misstänkt övre urinvägsinfektion-pyelonefrit-urosepsis?

JA →

Inj gentamicin 4-6 mg/kgx1*iv + T ciprofloxacin 500 mgx2
eller Inj cefotaxim 1 gx3 iv. Tillägg gentamicin 6 mg/kgx1 vid svår urosepsis. Oral uppföljning:T ciprofloxacin 500 mgx2 eller T. trim/sulfa 160/800 mg** 1x2. Obs! Se resistensbesked på odling
Total behandlingstid: 7 dagar - kvinnor med Ciprofloxacinbehandling.
Övriga: 10-14 dagar

Inj gentamicin 4-6 mg/kgx1* iv +
T. ciprofloxacin 500 mgx2
Oral uppföljning: T ciprofloxacin 500 mgx2 eller T. trimetoprim/sulfa 160/800 mg** 1x2 Obs! Se resistensbesked

NEJ ↓
Misstänkt hud- och mjukdelsinfektion?

JA→

Inj Bensyl-pc 3 gx3 iv vid misstänkt streptokockgenes-eryspielas Oral uppföljning: T PcV 1 gx3 . 90-120 kg 2 gx3 > 120 kg 3 gx3
Inf kloxacillin 2 gx3 iv vid misstänkt stafylokockgenes
Oral uppföljning: T flukloxacillin 1 gx3. Total behandlingstid 10 dagar.

Inf klindamycin 600 mgx3 iv
Oral uppföljning: K klindamycin 300 mgx3 Total behandlingstid 10 dagar

NEJ ↓
Misstänkt bukinfektion?
Se även riktlinjer för behandling vid kirurgiska infektioner!

JA→

I första hand: Inf piperacillin/tazobactam 4 gx3-4 iv
Alt 2: Inj cefotaxim1 gx3 samt Inf metronidazol 1,5 gx1 iv dag1, därefter 1 gx1 iv. Alt 3. Inf meropenem 0,5 gx3-4 (vid svåra infektioner med misstänkt ESBL)

Inf klindamycin 600 mgx3
+ Inj gentamicin 4-6 mg/kg x 1
*eller ciprofloxacin 400 mg iv + metronidazol 1,5 g iv dag1, därefter 1 gx1

NEJ ↓
Oklar bakteriell infektion där antibiotikabehandling är indicerad? Till exempel när oklarhet föreligger om patient har pneumoni eller UVI

JA→

Inj Bensyl-pc 3 gx3 iv + inj gentamicin 4-6 mg/kgx1* iv
Antibiotikajustering/byte när diagnosen klarnar

Inf klindamycin 600 mgx3 iv
+ Inj gentamicin 4-6 mg/kgx1* iv

NEJ ↓
Misstänkt svår sepsis, oklart fokus  
Kontakta gärna infektionsbakjouren

JA→ 

Inj piperacillin/tazobactam 4 gx4 iv +4 g extra 3 tim efter 1:a dosen + inj gentamicin 6 mg/kg x 1 iv

Kontakta infektionsbakjouren

Septisk chock,oklart fokus.Kontakta infektionsbakjouren

 

JA→

Inj piperacillin/tazobactam 4 gx4 iv + 4 g extra 3 tim.ef.1:a dosen. +Inj gentamicin 7 mg/kg (bolusdos) Obs - högre dos än normalt!

Vid ESBL-misstanke Inj amikacin 20-30 mg/kg engångsdos i stället för gentamicin

Kontakta infektionsbakjouren

NEJ ↓
Neutropen feber
Kontakta moderkliniken eller infektionsbakjouren

JA→

Inj piperazillin/tazobactam 4 gx4 iv,  

2:a hand:Inj meropenem 0,5 gx4 iveller Inj ceftazidim 1 gx4 iv ► (Vid opåverkad pat med oklart fokus.)

Kontakta infektionsbakjouren

* Obs! Hänsyn ska tas till njurfunktion, se dosering av gentamicin och dosering av amikacin 

** Hänsyn till njurfunktion och ålder

* Svår KOL: Stadium 3-4, syrgasbehandling i hemmet. PCO2-retention, tidigare nedre luftvägs- infektioner med gramnegativa bakterier t.ex. pseudomonas.