Oklar feber - empirisk antibiotikabehandling

2016-12-01

Oklar feber - allmänt

Definition i detta sammanhang

Patienter med feber, trötthet och förhöjt CRP som inte är septiska men är  i behov av sjukhusvård.

Oklar feber där fokus till eventuell infektion primärt inte är uppenbart är ett relativt vanligt tillstånd, framförallt hos äldre.

Dessa patienter har tidigare ofta blivit insatta på bredspektrumantibiotika som cefalosporiner trots att differentialdiagnoserna till bakteriell infektion är många. Detta är ogynnsamt ur resistenssynpunkt.

Vanligaste fokus för bakteriell infektion är urinvägar, luftvägar eller hud och mjukdelar.

Utredning av denna patientkategori ska bestå av noggrann anamnes och klinisk status i kombination med

  • laboratorieprover - infektionsrutin (SR, Hb, LPK-neutro, TPK, Na, K, kreatinin, eGFR(MDR), ALAT, ALP, CRP, vP-glukos)  

  • blododling x 2, odling från urin, sputum och/eller NPH). Röntgen pulm  närmaste dygnet om oklart fokus.

  • Urinsticka - Obs - äldre kvinnor är ofta bärare av bakterier i urinen (ABU). Positiv nitrit är inte alltid förklaringen till febertillståndet. Det sker en överbehandling med antibiotika vid feber och positiv nitrit.

Om inget uppenbart fokus för bakteriell infektion framkommer, och patienten inte uppvisar tecken till hotande sepsis, bör man avvakta antibiotika och observera patienten, gärna (om möjligt) inneliggande med kontroller av vitalparametrar och laboratorieprover samt ställningstagande till kompletterande utredningar.

Om det bedöms att febertillståndet sannolikt är bakteriellt men oklart (t.ex. UVI eller pneumoni) och antibiotikabehandling bedöms indicerat:

             Vid misstanke eller känt ESBL bärarskap - byt gentamicin till amikacin i engångsdos, se dosering av amikacin

Värdering och ev. justering av antibiotikabehandlingen när diagnosen klarnat eller vid andra vårddygnet.

Diskutera gärna med infektionskonsult!