Kommunal vård

Smittskydd Värmland har ett samarbete med alla kommuner i Värmland sedan många år.

 Hösten 2016 bildades kommunala nätverket för vårdhygien. I nätverket ingår medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) och sjuksköterskor med ett övergripande ansvar för vårdhygien från kommunerna i Värmland. Nätverket har möte 1-2 gånger per år.

Nedan finns dokument som är utarbetade för kommunal vård. Rutiner för hantering av vårdtagare med specifik smitta finna under respektive sjukdom. 

Covid-19, misstänkt eller bekräftat fall - särskilt boende/korttidsboende/hemsjukvård 

Husdjur/sällskapsdjur inom kommunal vård 

Hygienrutiner personliga assistenter  

Egenkontroll hygienrond hemsjukvård

Egenkontroll hygienrond kommunal vård 

Riktlinje för vårdhygien inom kommunal vård och omsorg 

Undervisningsmaterial om basala hygienrutiner

Diskussionsfilmer för kommunal vård och omsorg (Smittskydd och vårdhygien, Region Jönköpings län)

Basala hygien- och klädregler (BHK) inom särskilt boende (Regionförbundet i Kalmar län, YouTube, 3:07)

Basala hygien- och klädregler (BHK) inom hemtjänsten (Regionförbundet i Kalmar län, YouTube, 3:09)