Kommunal vård

Smittskydd Värmland har ett nära samarbete med alla kommuner i Värmland.

Hösten 2016 bildades kommunala nätverket för vårdhygien. I nätverket ingår medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) och sjuksköterskor med ett övergripande ansvar för vårdhygien från kommunerna i Värmland. Nätverket har möte 1-2 gånger per år.

Sedan mars 2020 har vårt samarbete utökats med Teamsmöten för medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) och representanter för Smittskydd Värmland 1-2 gånger i veckan. På dessa möten pratar vi om aktuella frågor gällande hygienrutiner, skyddsutrustning och smittspårning för covid-19. Under hela pandemin har vi haft flera tillfällen med utbildning för kommunens personal. Våren 2021 kommer vi att ha utbildning för hygienombud, chefer och MAS:ar för alla kommuner.

Nedan finns dokument som är utarbetade för kommunal vård. Rutiner för hantering av vårdtagare med specifik smitta finna under respektive sjukdom. 

Covid-19: Här finns samlad information om covid-19 med bland annat rutiner vid misstänkt eller bekräftat fall, provtagning och smittspårning.

Clostridium difficile - kommunal vård

Egenkontroll hygienrond hemsjukvård

Egenkontroll hygienrond kommunal vård 

Husdjur/sällskapsdjur inom kommunal vård 

Hygienrutiner personliga assistenter

Riktlinje för vårdhygien inom kommunal vård och omsorg 

Undervisningsmaterial om basala hygienrutiner