Lokaler, utrustning och material

Vårdlokalers utformning

I dokumentet Byggenskap och Vårdhygien (BOV) behandlas vårdlokalernas utformning och betydelse för smittspridning. Vid ny- och/eller ombyggnation samt renovering av vårdlokaler, ska vårdhygieniska aspekter alltid beaktas i såväl det förberedande som löpande arbetet. Kontakta Smittskydd Värmland vid dessa tillfällen.

Utrustning och material