Till startsidan

Covid-19, vaccination

På den här sidan finns information, stöd och rutiner som gäller vaccination för covid-19. Sidan vänder sig i första hand till personal inom hälso- och sjukvård och kommunal vård och omsorg.

Patienter hänvisas till 1777.se/coronavaccination och patientinformationen på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Vaccinationen sker enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Vägledning och fördjupad information om vaccination mot covid-19 (Folkhälsomyndigheten)

Medicinska frågeställningar i samband med vaccination

Det viktigaste är allvarlighetsgraden av den allergiska reaktionen!

De som ska vaccineras på särskilt sätt är de personer som haft så allvarlig allergisk reaktion, att den krävt behandling på akutmottagning eller inläggning på sjukhus.

De patienter som har haft så svår allergisk reaktion tidigare att de behövt behandling på sjukhus ska i första hand själva ringa till tidsbokningen när det är dags för dem att vaccineras. Patienterna bokas då in på läkartid på Regional Vaccinationsenhet covid-19. Övriga enheter inom vården kan vid behov skicka remiss till Regional Vaccinationsenhet covid-19.

Regional Vaccinationsenhet covid-19 avgör vid vilken av följande tre nivåer patienter ska vaccineras:

1. Standardvaccination på samtliga vaccinationsmottagningar inklusive de på skolorna
15 minuters observation, antihistamin, betapred och adrenalin finns tillgängligt.

2. Vaccination med utökad övervakning, finns på sjukhusen
30 minuters observation och extra möjlighet till akut behandling.

3. Vaccination med behov av narkosberedskap
Möjlighet till vaccination med narkosberedskap finns på infektionsmottagning 1, Karlstad, medicinkliniken i Arvika, medicinmottagningen i Torsby samt barnmottagningen, Karlstad.
Remiss dit ska bara skickas av Regional Vaccinationsenhet covid-19 (övriga enheter remitterar vid behov till Regional Vaccinationsenhet covid-19).

RUT-21027 Anafylaxi och allergisk reaktion i öppenvård Pdf, 249 kB.

Beslutet om var patienten ska vaccineras fattas av Regional Vaccinationsenhet covid-19 utifrån nationella rekommendationer som finns på sffa.nu och sammanfattas i följande algoritm: INS-21916 Algoritm för bedömning om vaccination mot covid-19 kan ske vid allergi Pdf, 198 kB.

Sedan juni 2021 rekommenderas allmän vaccination mot covid-19 från 16 års ålder och sedan september 2021 från 12 års ålder i Sverige. Nu är vaccinet Comirnaty mot covid-19 godkänt från 5 års ålder, dosen är då lägre jämfört med från 12 års ålder.

Utifrån aktuell situation, evidens och diskussioner med bland annat Svenska Barnläkarföreningen och Läkemedelsverket rekommenderar Folkhälsomyndigheten vaccination mot covid-19 från 5 års ålder till särskilda grupper av barn som är extra känsliga för luftvägsinfektioner. De särskilda grupper av barn denna rekommendation gäller finns definierade av Svenska Barnläkarföreningen.
BLF-Rekommendationer-for-vaccination-mot-covid-19-for-sarskilda-grupper-av-barn-fran-5-ars-alder-20211216.pdf (barnlakarforeningen.se)

Utredning och diskussioner pågår i frågan om allmän vaccination av barn under 12 år. Sammantaget är sjukdomsbördan för covid-19 hos tidigare friska barn alltmer lindrig ju yngre barnen är, generellt betydligt lindrigare än hos vuxna och äldre.

Hantering i Region Värmland

Barn- och ungdomsmedicin, Region Värmland, utför vaccination av de barn som bedöms omfattas av rekommendationen. Vaccination påbörjas i slutet av januari.

Se plusbox "Comirnaty 5-11 år, Pfizer-BioNTechs vaccin mot covid-19, mRNA-vaccin" under rubriken "Vacciner mot covid-19" för mer information om vaccinet, Comirnaty barn 5-11 år.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination av barn och ungdomar från 12 år.

Hantering i Region Värmland

Barn och ungdomar födda år 2009 och tidigare bokar tid på samma sätt som vuxna. Vaccinationen ordineras på respektive vaccinationsmottagning av sjuksköterskor med specialistutbildning till distriktssjuksköterska eller hälso- och sjukvård för barn och ungdom, se RUT-23507 Vaccination mot covid-19 av barn och ungdomar (pdf) Pdf, 142 kB.

Samtyckesblankett ska vara ifylld av vårdnadshavare. Om blanketten inte är ifylld sker en mognadsbedömning på plats enligt rutin RUT 22965 Mognadsbedömning av vaccination covid-19 Pdf, 239 kB..

Relaterade länkar

Barn och ungdomar - om vaccination mot covid-19 (folkhalsomyndigheten.se)

Coronavaccin, vaccin mot coronaviruset (covid‍-‍19) | Läkemedelsverket (lakemedelsverket.se)

Covid-19 hos barn och unga – en kunskapssammanställning (folkhalsomyndigheten.se)

Samtyckesblankett för vaccination mot covid-19 Pdf, 82 kB.
Samtyckesblankett för vaccination mot covid-19 på olika språk finns på sidan Informationsmaterial vaccination mot covid-19 under rubriken "Vaccination av barn 12-15 år".
 

Faktablad; Vaccination mot covid-19 för barn som är 12 år eller äldre - på svenska och översättningar (Folkhälsomyndigheten)

Affisch; Bra att veta om vaccinatonen mot covid-19 - för dig som är barn, ungdom eller vårdnadshavare - på svenska och översättningar (Folkhälsomyndigheten)

Graviditet och vaccination

Hantering i Region Värmland

 • För gravida utan annan underliggande sjukdom rekommenderas vaccination efter 12:e graviditetsveckan.
 • För gravida med annan underliggande sjukdom, kan man behöva ge ett tidigt skydd och därmed kan vaccination ges även i första trimestern. Ställningstagande till vaccination före graviditetsvecka 12 sker av läkare på specialistmödravården, som då skriver remiss till Regional vaccinationsenhet covid-19. Remissmallen Vaccination mot covid-19 ska användas, val Vaccination mot covid-19 under graviditet.
 • RUT-22501 Vaccination av gravida mot covid-19 och säsongsinfluensa Pdf, 154 kB.

Ytterligare information om vaccination vid graviditet

Amning och vaccination

Amningen kan fortgå även om modern har vaccinerats mot covid-19.

I produktinformationen för de olika vaccinerna mot covid-19 framgår att det är okänt om de utsöndras i bröstmjölken. En negativ effekt av vaccinet på det ammade barnet bedöms inte som sannolik.

Inför varje vaccinationstillfälle ska hälsodeklaration fyllas i. Hälsodeklarationen är ett arbetsmaterial som ska kasseras efter att vaccinationen är registrerad i Svevac.
Hälsodeklaration Vuxna - vaccination mot covid-19 (Folkhälsomyndigheten)

RUT-21860 Bedömningsstöd vid svar JA i hälsodeklaration inför vaccination mot covid-19 Pdf, 409 kB.

Personer med nedsatt immunförsvar, på grund av sjukdom eller behandling, svarar som regel inte lika bra på en vaccination. Produktionen av antikroppar kan bli lägre eller i vissa fall så låg att antikroppsnivåer inte är mätbara. Därför rekommenderas personer 18 år och äldre med svår immunbrist sedan tidigare tre doser vaccin mot covid-19 som grundvaccination, medan övriga rekommenderas två doser. Behovet av ett extra skydd är större för personer med immunbrist än för personer med normalt fungerande immunförsvar.

Folkhälsomyndigheten har nu på grund av den omfattande smittspridningen beslutat att rekommendera en påfyllnadsdos efter ett kortare tidsintervall än vad som i nuläget rekommenderas för personer utan immunbrist:

Extra dos till vissa immunsupprimerade

Från den 1 september 2021 rekommenderar Folkhälsomyndigheten att en extra dos vaccin kan övervägas till vissa grupper av personer med allvarligt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.

Efter Folkhälsomyndighetens genomgång av tillgänglig kunskap värderas nytta-risk-balansen till fördel för att en extra dos covid-19 vaccin erbjuds patienter med medfödd eller förvärvad immunbrist.

Effekt och säkerhet för extrados till immunsupprimerade

Vissa individer i ovan grupper riskerar att inte heller att svara med ett adekvat immunsvar på extradosen och det är därför viktigt att nära anhöriga uppmanas fullfölja sin covid-19 vaccination och att samtliga följer de allmänna rekommendationerna för en minskad smittspridning även efter en extra dos. Transplanterade patienter har setts svara sämre på vaccination mot covid-19 än andra studerade grupper med immunbrist. Biverkningarna efter en extra dos är liknande de som ses vid dos 1 och 2. Det finns rapporter om avstötningsreaktion bland transplanterade efter vaccination mot covid-19 - dos 1, 2 och dos 3. I de flesta fall som dokumenterats har en justering av medicinering gjort att även denna typ av biverkan blir hanterbar. Individuell bedömning av läkare med särskild specialistkompetens kan vara av värde för dessa grupper.

Patientgrupper som är aktuella för extrados

 • Genomgången organtransplantation med pågående medicinering med immunnedsättande läkemedel, oavsett tid efter transplantation.
 • Genomgången allogen stamcellstransplantation senaste 3 åren eller som har en pågående graft-versus-host-sjukdom (GvH) som kräver immunhämmande behandling.
 • Patienter med allvarlig påverkan på immunförsvaret efter CAR T-cellsbehandling.
 • Primär allvarlig immundefekt.
 • Aktuell eller nyligen genomgången immunnedsättande behandling för en cancersjukdom, med kvarvarande allvarlig påverkan på immunförsvaret.
 • Aktuell pågående behandling som nedsätter immunsvaret kraftigt, t.ex. vid autoimmuna sjukdomar.
 • Patienter som genomgår dialysbehandling och patienter med kronisk njursjukdom stadium 5.
 • Avancerad hiv.
 • Individer som utifrån patientansvarig specialistläkare bedöms ha en allvarlig påverkan på immunförsvaret och som inte omfattas ovan.

Påfyllnadsdos

Folkhälsomyndigheten rekommenderar påfyllnadsdos

 • Efter tre månader för personer med ett lågt eller obefintligt antikroppssvar eller som tillhör en patientgrupp som ofta svarar väsentligt sämre på vaccination. Det gäller exempelvis organtransplanterade, stamcellstransplanterade, patienter med kronisk lymfatisk leukemi, non-Hodgkins lymfom, myelom, och personer med kronisk njursjukdom i behov av dialys.
 • Efter fyra månader för övriga med allvarlig immunbrist.

Patientansvarig läkare fattar beslut kring vilka som är aktuella, och lämpligt dosintervall för den enskilda individen.

Hantering i Region Värmland

 • Patienter kan inte boka sig själva för extrados. Samtliga patienter kommer att kallas till sin tid.
 • Specialistmottagningar som har hand om patienter som uppfyller kriterierna för extrados ska informera Regional vaccinationsenhet covid-19 vlka patienter som är aktuella.
 • Om övriga enheter inom vården får frågor ska patienterna hänvisas till sin specialistmottagning för ytterligare information. Berörda patienter kommer att kontaktas.
 • För enskilda patienter som ingår i någon av nedanstående grupper finns alltid möjlighet för behandlande läkare att skicka remiss till Regional vaccinationsenhet covid-19. Använd särskild remissmall, "Vaccination mot covid-19".

Val av vaccin och tidsintervall

 • Extradosen kan ges från 8 veckor efter dos 2. Om intervallet mellan dos 2 och extradosen har varit längre räknas dosen ändå som en dos i primärvaccinationsserien och inte som en påfyllnadsdos.
 • En påfyllnadsdos rekommenderas 3 eller 4 månader efter extradosen.
 • Till de flesta personer kan något av mRNA vaccinerna Comirnaty och Spikevax användas oavsett vilket vaccin som använts vid primärvaccination, undantag se nedan.
 • För personer som är 30 år och yngre ska Comirnaty användas oavsett vilket vaccin har använts för tidigare doser.

Personer med allvarlig immunbrist rekommenderas påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19 tidigare — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Svar på vanliga frågor om Covid-19 och vaccination från patienter med reumatisk sjukdom - Svensk Reumatologisk Förening

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla personer över 18 år ska erbjudas en påfyllnadsdos (tredje dos) vaccin mot covid-19.

Hantering i region Värmland

 • Personer som bor på SÄBO erbjuds covid-19-vaccin dos 3 via medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunen.
 • Övriga personer som är över 65 år eller som har hemtjänst eller hemsjukvård erbjuds samvaccination med påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19 tillsammans med infuensavaccin. Brevutskick till alla i målgruppen sker enligt åldersordning. Pneumokockvaccin är inte möjligt att ge vid det tillfället då man inte kan ge alla tre vaccinerna samtidigt.

Val av vaccin och tidsintervall

 • Påfyllnadsdos ska ges tidigast fem månader efter dos 2 oavsett vilket vaccin som gavs vid dos 1 eller 2.
 • Påfyllnadsdosen ges med Comirnaty 30 μg (Pfizer/BioNtech) oavsett vilket vaccin som gavs vid dos 1 eller 2.

Eftersom vaccinerna mot covid-19 är nya vacciner, ska andra vacciner helst inte ges samtidigt. Det bör gå minst 7 dagar mellan en vaccination mot covid-19 och en annan vaccination.

Undantaget är standarddos influensavaccin, vilket kan ges samtidigt som, eller i tid oberoende av vaccination mot covid-19 hos personer 18 år och äldre. För högdosinfluensavaccin skall rekommendationen om 7 dagars intervall iakttas.

För barn iakttas alltid 7 dagars intervall till vaccination med ett annat vaccin, inklusive standarddos influensavaccin.

Information efter vaccination

Det är vanligt med övergående biverkningar efter vaccination mot covid-19 i form av trötthet, feber och ömhet vid injektionsstället eftersom immunförsvaret reagerar på vaccinationen. Symtom kommer oftast inom något dygn efter vaccination och är snabbt övergående. I många fall kan det vara svårt att skilja biverkningarna från symtom på covid-19-infektion.

Den som vaccinerats mot covid-19 och upplever symtom som är typiska biverkningar efter vaccination behöver inte testa sig om symtomen försvinner inom ett dygn. Man ska stanna hemma så länge man har symtom.

Tänkbara situationer

 • Vid enbart lokala reaktioner i armen (vid stickstället) – ok att arbeta som vanligt.
 • Vid sjukdomskänsla med muskelvärk, huvudvärk och feber som kommer inom ett dygn efter vaccination – stanna hemma. Om symtomen försvinner till dagen efter, återgång till arbete utan provtagning förutsatt att man känner sig helt återställd. Varar symtomen längre än till dagen efter skall provtagning ske.
 • Vid något av följande: förkylningssymtom, halsont, hosta, andningsbesvär eller vid lukt- och/eller smakbortfall så ska man vara hemma och beställa tid för provtagning (minst 1 dygn efter symtomdebut) eftersom detta inte är typiska biverkningar.

Den som haft PCR- eller antigenverifierad covid-19 inom sex månader före vaccinationen behöver inte provtas rutinmässigt men ska stanna hemma tills symtomen är borta.

Gäller för patienter i slutenvård samt patienter inom kommunal vård och omsorg, till exempel särskilt boende, korttidsenhet, LSS-boende och hemtjänst. För övriga gäller rutiner enligt plusbox ”Åtgärder vid symtom efter vaccination - allmänhet inklusive personal”.

Det är vanligt med övergående biverkningar efter vaccination mot covid-19 i form av trötthet, feber och ömhet vid injektionsstället eftersom immunförsvaret reagerar på vaccinationen. Symtom kommer oftast inom något dygn efter vaccination och är snabbt övergående.

I vård och omsorg är det av yttersta vikt att smittspridning undviks. Om patient i vård eller omsorg får symtom förenliga med covid-19 efter vaccination, bör därför provtagning för covid-19 utföras så snart som möjligt. Detta då det i många fall kan vara svårt att skilja biverkningarna från symtom på covid-19-infektion.

Den som haft PCR- eller antigenverifierad covid-19 inom sex månader före vaccinationen behöver i allmänhet inte provtas.

VÅR-22213 - Handläggning vid misstanke om biverkningar efter vaccination mot covid-19 Pdf, 184 kB.

Redan misstanke om en biverkning av läkemedel ska rapporteras, den behöver varken vara utredd eller bekräftad.

 • För verksamheter i Region Värmlands regi gäller att biverkningar ska rapporteras genom att skicka meddelande till funktionsbrevlåda enligt dokumentet RUT-09732 Rapportering och klassificering av läkemedelsbiverkningar Pdf, 150 kB.
 • Som extern vaccinatör kan man anmäla reaktion via rapport på Läkemedelsverkets webbplats.
 • Om man som patient fått misstänkt biverkan av sin covid-19-vaccination kan man rapportera det till den enhet som gett vaccinationen och/eller direkt till Läkemedelsverket.

Rapportering av misstänkt biverkning hos människa (Läkemedelsverket)

Utbildning om rapportering av misstänkta biverkningar (Läkemedelsverket)

Relaterade länkar

Coronavaccin, vaccin mot coronaviruset (covid‍-‍19) | Läkemedelsverket (lakemedelsverket.se)

Coronavaccin, vaccin mot coronaviruset (covid-19) European Medical Agency, EMA

Praktisk information i samband med vaccination

Comirnaty (Pfizer-BioNTech)

 • Läkemedelscentrum lägger en beställning av Comirnaty hos Folkhälsomyndigheten utifrån Värmlands behov. Vaccinet levereras från nationella hubben direkt till utvalda punkter med lågtemperaturfrys inom regionen.
 • Vaccinet packas och skickas i kyllådor av läkemedelscentrum till överenskommen upphämtningsplats.

Spikevax (Moderna)

 • Läkemedelscentrum lägger en beställning av Spikevax hos Folkhälsomyndigheten utifrån Värmlands behov. Vaccinet levereras från nationella hubben till Apoteket AB.
 • Läkemedelscentrum gör en central beställning på respektive vaccinerande enhets kundnummer hos Apoteket AB. Beställning läggs i dialog med respektive enhet utifrån behov.
 • Leverans sker enligt ordinarie rutiner för läkemedelsleveranser eller enligt överenskommelse.

Material för vaccinering

 • Regionen förser samtliga vaccinerande enheter med material som behövs vid vaccination utifrån antalet beställda doser.
 • Om det blir problem med material till vaccination, kontakta inkopssupport@regionvarmland.se.

Ordination av covid-19-vaccin enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation

 • Läkare
 • Distriktssköterska eller sjuksköterska med specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom
 • Sjuksköterska med annan likvärdig utbildning
 • Sjuksköterska med annan utbildning inom kunskapsområdet vaccinationsverksamhet är behörig. Förutsättningen är dock att utbildningen är likvärdig med de som ges på specialistutbildning till distriktssköterska eller specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.

Socialstyrelsens föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att ordinera läkemedel för vaccination mot sjukdomen covid-19

Det är verksamhetschefen som ska ansvara för att det görs en bedömning av om en utbildning är likvärdig med specialistutbildningarna som anges ovan eller annan utbildning inom kunskapsområdet vaccinationsverksamhet.

Bedömningar enligt ovan ska dokumenteras, se FOR-21496 Behörighet att ordinera vaccin mot covid-19 under 2021-2022 Pdf, 143 kB.

Alla vaccinationer ska registreras i Svevac. Nationellt vaccinationsregister (NVR) hämtar data direkt från Svevac.

Information om Svevac, länk till inloggning och manualer

RUT-21639 Registrering av vaccination mot covid-19 i Svevac Pdf, 478 kB.

Bokning via vaccinationscentral för personer med skyddad identitet

 • Personer som har skyddad identitet måste bokas via tidsbokningen. Det går inte att boka sig anonymt via 1177.se.
 • För bokning av tid i Cosmic ska enbart spärra tiden och inte ange någon identitet på den som bokas för vaccination. Markera med årtal personen är född samt m eller k (man eller kvinna).
 • För barn 12-15 år gäller kontakt med skolsköterska kring intresse för vaccination.

Registrering i svevac

Följ instruktion i kapitel ”Personer med skyddad identitet” i följande rutin RUT-21639 Registrering av vaccination mot covid-19 i Svevac (pdf). Pdf, 292 kB.

Relaterade länkar

Skyddade personuppgifter (skatteverket.se)

Vacciner mot covid-19

Rekommendation

Comirnaty (Pfizer/BioNTech) är ett s.k. mRNA-vaccin som i Sverige används för att förebygga covid-19 hos personer som är 12 år och äldre. Vaccinet är godkänt från 5 års ålder. Comirnaty kan enligt rekommendation från Folkhälsomyndigheten användas för en extra dos > 8 veckor efter dos 2 till personer med allvarlig immunbrist samt för påfyllnadsdos för personer 18 år och äldre.

Hantering

Vaccinet ska förvaras i lågtemperaturfrys - 75 °C för en hållbarhet på 9 månader. I kylskåp (2-8 °C) är vaccinet hållbart i 31 dygn. Det ska förvaras ljusskyddat både i frys och kyl. Färdigspädd lösning kan förvaras i 2-25 °C och ska användas omedelbart men måste ges inom 6 timmar.

Vaccinflaskorna måste hanteras stående i alla led. All transport av ospätt vaccin ska ske i kylväskor med minst två kylklampar. Då vaccinet inte får frysas om får inte flaskan komma i direktkontakt med kylklamparna.

Alla uppdragna sprutor ska hanteras med stor försiktighet och får inte utsättas för skakningar då dessa vacciner är mycket känsliga.

FOR-21946 Lagerjournal covid-19 vaccin Pfizer-BioNTech Pdf, 141 kB.

Iordningställande

Dosen är 0,3 ml.

INS-21469 Iordningställande Covid-19-vaccin Pfizer-BioNTech, Comirnaty Pdf, 174 kB.

Administrering

Vaccinet ges som intramuskulär injektion som en vaccinationsserie bestående av 2 doser (0,3 ml vardera).
Comirnaty ska ges med 3–7 veckors intervall.

 • Om den andra dosen givits med kortare intervall än 3 veckor ska ny dos administreras med korrekt intervall till föregående dos.
 • Om det gått längre tid än 7 veckor sedan den första dosen ska den andra dosen ges så snart det går, man behöver inte börja om.
 • I första hand bör samma vaccin användas för båda doser, men om det inte är möjligt av olika praktiska skäl, till exempel att det är slut på vaccinet inför dos två, går det bra att ersätta Comirnaty med Spikevax eller tvärtom. Om Spikevax ingår i vaccinationsserien ska det dosintervall som gäller för Spikevax användas (4-7 veckor).

Kontraindikationer

Överkänslighet mot aktiv substans eller innehållsämnen. Pågående infektion med feber. Alla ska observeras 15 minuter efter vaccination.

För personer med antikoagulantiabehandling gäller särskild rekommendation, RUT-21675 Vaccination mot covid-19 av patienter som är behandlade med antikoagulantia Pdf, 170 kB.

Övrigt

Det är vanligt med övergående biverkningar såsom trötthet, feber och ömhet vid injektionsstället eftersom immunförsvaret reagerar på vaccinationen. För ytterligare information om verkningsmekanismer, fördjupad information om biverkningar, effekt med mera se Läkemedelverkets samlade information om vaccination mot COVID-19.

Referenser

Comirnaty - 30 mikrog (FASS)

Comirnaty - vaccin mot covid-19 (Läkemedelsverket)

Vägledning och fördjupad information (Folkhälsomyndigheten)

Rekommendation

Comirnaty är avsett för aktiv immunisering för att förebygga covid-19 orsakad av viruset SARS-CoV-2 hos barn i åldern 5 till 11 år.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vaccinet används till barn i åldern 5-11 år som har en sjukdom eller ett tillstånd som gör att de kan bli extra sjuka i luftvägsinfektioner.

Hantering

Vaccinet ska förvaras i lågtemperaturfrys - 75 °C för en hållbarhet på 9 månader. I kylskåp (2-8 °C) är vaccinet hållbart i 10 veckor. Det ska förvaras ljusskyddat både i lågtemperaturfrys och kyl. Färdigspädd lösning kan förvaras i 2-30 °C och ska helst användas omedelbart men måste ges inom 12 timmar.

Vaccinflaskorna måste hanteras stående i alla led. All transport av ospätt vaccin ska ske i kylväskor med minst två kylklampar. Då vaccinet inte får frysas om får inte flaskan komma i direktkontakt med kylklamparna.

Alla uppdragna sprutor ska hanteras med stor försiktighet och får inte utsättas för skakningar då dessa vacciner är känsliga.

Iordningställande

Comirnaty BARN 5-11 år är en särskild formulering (vuxenformuleringen ska inte användas till denna åldersgrupp).

Dosen är 0,2 ml.

INS-22618 Iordningställande Covid-19 vaccin Comirnaty 5-11 år Pdf, 169 kB.

Administrering

Vaccination av denna patientgrupp kommer att ske via barn- och ungdomsmedicin, Region Värmland.

Vaccinet ges som intramuskulär injektion som en vaccinationsserie bestående av 2 doser (0,2 ml vardera).
Comirnaty ska ges med 3–7 veckors intervall.

 • Om den andra dosen givits med kortare intervall än 3 veckor ska ny dos administreras med korrekt intervall till föregående dos.
 • Om det gått längre itd än 7 veckor sedan den första dosen ska den andra dosen ges så snart det går, man behöver inte börja om.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot aktiv substans eller innehållsämnen. Pågående infektion med feber. Alla ska observeras 15 minuter efter vaccination.

För personer med antikoagulantiabehandling gäller särskild rekommendation, RUT-21675 Vaccination mot covid-19 av patienter som är behandlade med antikoagulantia Pdf, 170 kB

Övrigt

Det är vanligt med övergående biverkningar såsom trötthet, feber och ömhet vid injektionsstället eftersom immunförsvaret reagerar på vaccinationen. För ytterligare information om verkningsmekanismer, fördjupad information om biverkningar, effekt med mera se Läkemedelverkets samlade information om vaccination mot COVID-19.

Referenser

Comirnaty BARN - 10 mikrog per dos (FASS)

Comirnaty - vaccin mot covid-19 (Läkemedelsverket)

Vägledning och fördjupad information (Folkhälsomyndigheten)

Rekommendation

Spikevax är avsett för aktiv immunisering för att förebygga covid-19 orsakad av viruset SARS-CoV-2. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vaccinet används till personer 31 år och äldre.

Hantering

Vaccinet ska förvaras i frys (-25 °C till -15 °C) för en hållbarhet på 9 månader. I kylskåp (2°C till 8°C) är vaccinet hållbart i 30 dagar. Oöppnad vaccinflaska kan förvaras vid 8 °C till 25 °C i upp till 12 timmar efter uttag ur kylskåp. Då vaccinet är ljuskänsligt ska flaskorna förvaras i originalförpackning. Punkterad vaccinflaska är hållbar i 12 timmar vid 2 °C till 25 °C.

 • Vaccinet får enbart transporteras i fryst form. Vaccinet får inte frysas om.
 • Vaccinet ska hanteras med försiktighet och får inte utsättas för skakningar.

FOR-21947 Lagerjournal covid-19 vaccin Moderna Pdf, 141 kB.

Iordningställande

Dosen är 0,5 ml (100 μg) när vaccinet används som dos 1, dos 2 eller som extrados hos personer med allvarligt nedsatt immunförsvar.

INS-21644 Iordningställande Spikevax (Covid-19-vaccin Moderna) fulldos Pdf, 151 kB.

Spikevax ska ges som halv dos, 0,25 ml (50 μg) när dosen används som påfyllnadsdos (dos 3).

INS-23245 Iordningställande Spikevax (covid-19-vaccin Moderna) halv dos Pdf, 151 kB.

Administrering

Vaccinet ges som intramuskulär injektion som en vaccinationsserie bestående av 2 doser (0,5 ml vardera).

Spikevax ska ges med 4–7 veckors intervall.

Om den andra dosen givits med kortare intervall än 4 veckor ska ny dos administreras med korrekt intervall till föregående dos.
Om det gått längre tid än 7 veckor sedan den första dosen ska den andra dosen ges så snart det går, man behöver inte börja om.
I första hand bör samma vaccin användas för båda doser, men om det inte är möjligt av olika praktiska skäl, till exempel att det är slut på vaccinet inför dos två, går det bra att ersätta Comirnaty med Spikevax eller tvärtom. Om Spikevax ingår i vaccinationsserien ska det dosintervall som gäller för Spikevax användas (4-7 veckor).

Spikevax kan användas som extrados till personer (dos 3) med allvarligt nedsatt immunförsvar och ges då som full dos 0,5 ml (100 μg) ges från 8 veckor efter dos 2.

Påfyllnadsdos ges tidigast 5 månader efter dos 2.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Alla ska observeras 15 minuter efter vaccination.

För personer med antikoagulantiabehandling gäller särskild rekommendation, RUT-21675 Vaccination mot covid-19 av patienter som är behandlade med antikoagulantia Pdf, 170 kB.

Övrigt

Det är vanligt med övergående biverkningar såsom trötthet, feber och ömhet vid injektionsstället eftersom immunförsvaret reagerar på vaccinationen. För ytterligare information om verkningsmekanismer, fördjupad information om biverkningar, effekt med mera se Läkemedelverkets samlade information om vaccination mot COVID-19.

Referenser

Spikevax, Modernas vaccin mot covid-19 (FASS)

Spikevax - vaccin mot covid-19 Moderna (Läkemedelsverket)

Vägledning och fördjupad information (Folkhälsomyndigheten)

Information och utbildning

Injektionsteknik vid intramuskulär injektion till vuxen

Covid-19-vaccinet ska ges intramuskulärt i deltoideus.

Den vaccinerade bör - med tanke på svimningsrisken - sitta eller ligga ner.

För att injektionen ska hamna intramuskulärt, inte subkutant, är det vanligen en fördel att sträcka huden mellan tumme och pekfinger. När det gäller personer som har liten muskelmassa kan man nypa ihop och lyfta muskeln med ett fast grepp för att injektionen ska hamna intramuskulärt.

Obs! Viktigt att injektionen inte hamnar för högt i axeln, vilket kan innebära skador på vävnad/bursa i axelleden. Injektionen ges minst tre fingrar nedan akromion. Där är muskeln som mest framträdande.

Intramuskulär injektion (Vårdhandboken)

Film Vaccinationsteknik vid intramuskulär injektion (Vimeo.com)

Behörighetsutbildning för ordination av vaccin mot covid-19 (2021) E-kurs för dig som är vaccinatör.

För dig som inte är anställd inom Region Värmland

Du som inte är anställd av Region Värmland skapar inloggning och genomför utbildningen här. Efter genomförd utbildning skriver du ut ett certifikat som du lämnar till din verksamhetschef tillsammans med behörighetsblankett:
FOR-21496 Behörighet att ordinera vaccin mot covid-19 under 2021-2022 Pdf, 143 kB.

För dig som är anställd inom Region Värmland

Du som är anställd i Region Värmland har redan ett konto som du ska använda när du gör utbildningen. Du ska använd din befintliga inloggning och inte skapa en ny inloggning för att du ska kunna visa att du genomfört utbildningen. Det kommer att följas upp via Utbildningsplattformen.

Länk till Utbildningsplattformen finns under "Verktyg" på intranätet.

Utbildningen heter: Behörighetsutbildning för ordination av vaccin mot covid-19 (2021) E-kurs och du hittar den genom att klicka på Kurskatalogen.

Testa dina kunskaper om rapportering av misstänkta biverkningar

Fräscha upp och testa dina kunskaper om hur du rapportera misstänka biverkningar och vad som du ska rapportera. Den digitala utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården. Den tar cirka 5 minuter att genomföra och avslutas med några korta frågor.

Länk till utbildningen på lakemedelsverket.se

Rapportering av misstänkta biverkningar bidrar till ökad kunskap om läkemedels egenskaper. Den som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården har skyldighet att se till så att biverkningsrapportering utförs. I praktiken är det läkare, tandläkare, sjuksköterskor och farmaceuter som ska rapportera misstänkta biverkningar.

Relaterade länkar

Frågor och svar om vaccination mot covid-19 (Folkhälsomyndigheten)

Coronavaccin, vaccin mot coronaviruset (covid-19) (Läkemedelsverket)

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen