Till startsidan

Hepatit B

Hepatit B är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Behandlande läkares ansvar

 • Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om hepatit B, inklusive hur det smittar och eventuell behandling - se smittskyddsblad för läkare. Ordna uppföljning. Remiss till infektionsklinik (alternativt barnklinik).
 • Förhållningsregler: Ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter. Dessa blad finns även översatta till ett flertal olika språk.
 • Smittspårning: Innebär att ta hepatit B-prov på sexpartners och eventuella familjemedlemmar och om provet är negativt, även vaccinera dessa.
 • Anmälan: Klinisk anmälan ska göras i SmiNet.
 • Kostnadsfrihet: Provtagning, vård och eventuell behandling för hepatit B ska vara kostnadsfria för patienten. (pdf)

Smittskyddsblad 

Klinisk anmälan

Elektronisk anmälan i SmiNet, informationssida och inloggning 

Direktlänkar för inloggning i SmiNet:

Klinisk anmälan bör innehålla

Akut hepatit B 

 • känd eller misstänkt smittväg
 • om smittspårning påbörjats och vem som ansvarar för detta
 • att förhållningsregler getts.

Kronisk hepatit B

 • sannolikt smittland
 • känd eller misstänkt smittväg
 • om smittspårning påbörjats och vem som ansvarar för detta
 • att förhållningsregler getts
 • om patienten remitterats och vart.

Även om en patient är anmäld tidigare av läkare från en annan vårdenhet önskar vi en ny anmälan då information om smittspårning kan saknas eller behöva kompletteras.

Ny anmälan med uppgift om smittspårning etcetera ska också göras vid övertagning av patient från MVC.

Lokala rutiner

Patient med hepatit B ska remitteras till infektionskliniken, Centralsjukhuset Karlstad. Vid misstanke om akut hepatit B ska infektionsbakjour snarast kontaktas via växeln, 010-8315000

Blanketter och remisser

Anmälan om byte av behandlande läkare (pdf) Pdf, 268 kB.

 • Anmälan om byte av behandlande läkare, meddelande om provtagning hos en annan läkare än den som uppmanat till provtagning vid smittspårning och när smittskyddsläkaren överlämnar smittspårningsansvaret till någon annan läkare eller hälso- och sjukvårdspersonal. 

Anmälan till smittskyddsläkaren, paragrafanmälan i SmiNet

 • Anmälan till smittskyddsläkaren avseende person som inte inställt sig förundersökning, inte kunnat identifieras eller kontaktas, inte följt eller kommer att följa sina förhållningsregler eller inte följer erbjuden medicinsk behandling och detta innebär en smittrisk m.m. (SmL 2004:168).
 • Paragrafanmälan i SmiNet kan numera göras elektroniskt via inloggning med SITHS-kort.
 • Har du inget SITHS-kort kan pappersanmälningar skrivas ut och fyllas i.
  Paragrafanmälan via blanketter i pdf-format

Smittspårning

Smittspårning för hepatit B innebär följande: 

Akut hepatit B

 • Vilka kan ha utsatts för smitta tre månader bakåt i tiden?
 • Kalla dessa för provtagning och ge första vaccinationsdosen Engerix-B.
 • Om negativ serologi ges fortsatt snabbimmunisering enligt FASS med Engerix-B.
 • Erbjud så snart som möjligt vaccination till familjemedlemmar och sexualpartners.
 • Sök smittkälla max 6 månader bakåt i tiden.
 • Vaccinationen är kostnadsfri för samtliga kontakter.

Kronisk hepatit B

 • Provtagning av partners, familjemedlemmar och övriga som kan ha varit utsatta för smitta.
 • Vaccination med Engerix-B erbjuds alla som saknar markörer för hepatit B.
 • Om någon kontakt är HBsAg-positiv blir denna patient föremål för ny smittspårning.
 • Vaccinationen är kostnadsfri för samtliga kontakter.

Förskolebarn

Innan start i förskola ska övriga barn och personalen i förskolegruppen erbjudas kostnadsfri vaccination, vilket behöver planeras. Det är därför viktigt att vårdnadshavare i god tid innan barnet ska börja i förskola informerar behandlande läkare som i sin tur informerar Smittskydd Värmland.