Till startsidan

Influensavaccination

På den här sidan finns information, stöd och rutiner som gäller vaccination för influensa. Sidan vänder sig i första hand till personal inom hälso- och sjukvård och kommunal vård och omsorg, patienter hänvisas till information om influensavaccination på 1177.se.

Patientinformation för vaccination mot influensa (1177.se)
Vaccinationsmottagningar och drop-in-mottagningar i Värmland (1177.se)

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination mot säsongsinfluensa om man tillhör riskgrupp eller arbetar vårdnära inom vård och omsorg.

Rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper (Folkhälsomyndigheten)

Medicinska frågeställningar i samband med vaccination

Följande riskgrupper rekommenderas vaccination:

 • Personer 65 år och äldre.
 • Gravida efter graviditetsvecka 16. Gravida som även ingår i annan riskgrupp nedan rekommenderas vaccination även före graviditetsvecka 16.
 • Vuxna och barn över 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
  - kronisk hjärtsjukdom
  - kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma
  - andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
  - kronisk lever- eller njursvikt
  - diabetes mellitus typ 1 och 2
  - tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.
 • Hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.
 • Personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa.

Rutinen för vaccination mot covid-19 av patienter som är behandlade med antikoaluantia är på väg att uppdateras att även gälla vid vaccination mot influensa. Samma principer gäller för intramuskulär vaccination mot influensa.

RUT-21675 Vaccination mot covid-19 av patienter som är behandlade med antikoagulantia (pdf) Pdf, 170 kB.

Rådgör med hematolog vid behov vid övriga medicinska tillstånd med påverkan på koagulationen.

 • Pågående infektion med feber.
 • De flesta influensavaccin innehåller influensavirus som har odlats fram i befruktade hönsägg, och små mängder av äggprotein kan finnas kvar trots att vaccinet renas mycket väl. Personer med svår äggallergi måste därför rådgöra med sin läkare för att eventuellt testas om de tål de influensavaccin som erbjuds. Personer som kan äta sådant som innehåller ägg, till exempel pannkaka, sockerkaka, penslad bulle eller liknande, kan vaccineras.
 • Personer med överkänslighet mot någon annan beståndsdel i vaccinet bör inte vaccineras. Det kan finnas spår i vaccinet av exempelvis neomycin, formaldehyd eller oktoxinol-9. Formaldehydallergi av typ kontaktallergi utgör i dock allmänhet inget hinder för att ge influensavaccinet men det kan då ge lite ökade irritationssymtom i huden vid insticksstället. Neomycin är ett antibiotikum som det är extremt sällsynt med allergi emot.

Vaccinationseffekten varierar mellan olika säsonger och påverkas bland annat av matchningen mellan vaccinet och de cirkulerande stammarna, den vaccinerades ålder och immunsvar samt tiden mellan vaccination och exponering för influensavirus.

Hos friska vuxna är skyddseffekten mot laboratoriebekräftad influensa runt 60–70 procent. Vaccination har sämre effekt hos personer som är 65 år och äldre men studier visar att vaccination ger visst skydd mot allvarlig sjukdom och död. För personer i medicinskt definierade riskgrupper kan skyddseffekten variera beroende på underliggande sjukdom.

Standarddos influensavaccin och vaccin mot covid-19 (oavsett dosnummer) kan ges till vuxna vid samma tillfälle. Vaccinerna ges då i olika injektionsställen, helst andra armen eller benet.

Även vuxna gravida kan erbjudas vaccin med standarddos av influensavaccin vid samma tillfälle som vaccin mot covid-19.

Vaccination med högdos influensavaccin och vaccination mot covid-19 separeras minst 7 dagar.

För barn rekommenderas generellt att man separerar vaccination mot covid-19 från alla andra vaccinationer, inklusive influensavaccination, med minst 7 dagar. I enskilda fall kan det vara aktuellt med vaccination samtidigt med influensavaccin, det får då avgöras av behandlande läkare.

Kombinationer av olika vacciner

Grundregel

Det ska gå sju (7) dagar mellan vaccin mot covid-19 och andra vacciner.

Undantag

Ok att ge vaccin mot covid-19 tillsammans med standardvaccin mot säsongsinfluensa.

Kominationer

Ok - Möjliga kombinationer av vacciner

 • Vaccin mot covid 19 (dos 1, 2 eller 3) + standardinfluensavaccin
 • Standardinfluensavaccin + pneumokockvaccin
 • Högdosvaccin mot influensa + pneumokockvaccin

Inte ok - Kombinationer som inte ska ges

 • Vaccin mot covid 19 (dos 1, 2 eller 3) + standardinfluensavaccin + pneumokockvaccin
 • Vaccin mot covid 19 (dos 1, 2 eller 3) + högdosvaccin mot influensa

Information efter vaccination

Efter vaccinationen kan man ibland bli lite röd och svullen där man fick sprutan, och det kan kännas lite ömt. Ibland kan man få feber. Besvären brukar gå över inom ett par dagar.

Om man som patient fått misstänkt biverkan av sin influensavaccination kan man rapportera det till den enhet som gett vaccinationen eller direkt till Läkemedelsverket.
Rapportering av misstänkta biverkningar (Läkemedelsverket)

Som vaccinatör kan man anmäla reaktion till Läkemedelsverket i Svevac eller via separat rapport hos Läkemedelsverket.
Anmäl reaktion på Läkemedelsverkets hemsida (länk)

Se även i Vida; RUT-21027 Anafylaxi hos vuxna

Praktisk information i samband med vaccination

För att undvika brist på influensavaccin till prioriterade grupper samt underlätta för Apoteket samt interntransportshantering av stora volymer kylgods, skickar läkemedelscentrum samt Smittskydd Värmland kontinuerligt ut information om beställning. I informationen framgår när, till vilka grupper och i vissa fall hur mycket som ska beställas. Det är viktigt att denna information följs i så stor utsträckning som möjligt för att hela kedjan ska fungera.

Influensavaccinet beställs i Inköpsportalen (Raindance) på samma sätt som övriga läkemedel från Apoteket. Av utrymmesskäl kan högst 70 förpackningar per leveransställe och leveransdag beställas. Vid större behov behöver flera beställningar läggas med olika leveransdatum.

Kommunerna meddelar sitt behov av antal förpackningar och leveransdag till vårdcentralen som beställer enligt ovan.

Aktuella förpackningar av vaccin

VaxigripTetra

10 x 0,5 ml vnr 454476 förfyllda sprutor med nål pris 495 kr/förpackning

Ersätts från vecka 49 med utländsk förpackning märkt "Quadrivalent Influenza Vaccine". Innehållet är identiskt med VaxigripTetra och vaccinet beställs på samma varunummer.

Fluzone High-Dose (högdosvaccin)

10 x 1 st vnr 776078 förfyllda sprutor utan nål pris 2400 kr/förpackning


Ordination av influensavaccin kan ske på följande sätt enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation:

Alla vaccinationer ska registreras i Svevac. VaxigripTetra ersätts från vecka 49 med utländsk förpackning märkt "Quadrivalent Influenza Vaccine". Innehållet är identiskt med VaxigripTetra och ska registreras under VaxigripTetra. 

Information om Svevac, länk till inloggning och manualer

RUT-23432 Registrering av vaccination mot säsongsinfluensa i Svevac Pdf, 357 kB.

Vacciner mot influensa

Världshälsoorganisationen, WHO, bestämmer i februari varje år hur influensavaccinet för kommande säsong ska sättas samman. Vaccinet innehåller de viktigaste av de influensastammar som cirkulerar i världen och som förväntas nå Europa under vinterhalvåret.

För säsongen 2021/2022 är det upphandlat ett fyrvalent vaccin, VaxigripTetra, vilket innehåller följande fyra stammar:

 • A/Victoria (H1N1)
 • A/Cambodia (H3N2)
 • B/Washington
 • B/Phuket

Ersätts från vecka 49 med utländsk förpackning märkt "Quadrivalent Influenza Vaccine". Innehållet är identiskt med VaxigripTetra. Förpackningen saknar svensk bipacksedel.

Produktresumé och FASS-text för VaxigripTetra (fass.se)

Förvaras i kylskåp (2°C – 8°C). Får inte frysas.

För säsongen 2021-2022 finns ett influensavaccin med högre dos virusprotein upphandlat. Vaccinet innehåller fyra gånger mer av respektive influensastam än de vanliga influensavaccinerna. Dessa högdosvacciner produceras på samma sätt som influensavaccinerna som innehåller vanlig dos och är även de äggbaserade.

De aktuella stammarna för denna säsong är:

 • A/Victoria (H1N1)
 • A/Cambodia (H3N2)
 • B/Washington
 • B/Phuket

Högdosinfluensavaccin kommer i Värmland denna säsong huvudsakligen att användas inom särskilt boende (SÄBO) i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Då registrerat vaccin i Europa (Efluelda) inte finns att tillgå i tillräcklig mängd i tid så har Sanofi Pasteur i samråd med regionerna och Folkhälsomyndigheten importerat motsvarande amerikansk förpackning, Fluzone High-Dose. Denna förpackning tillhandahålls på rikslicens (respektive region behöver inte söka licens). Fluzone High-Dose och Elfuelda är identiska även om viss information om vaccinerna kan skilja.

Förpackningarna innehåller amerikansk bipacksedel.

Produktresumé och FASS-text för Efluelda (fass.se)

Förvaras i kylskåp (2°C – 8°C). Får inte frysas.

Relaterade länkar

Information och utbildning

Influensavaccinet ges intramuskulärt i deltoideus.

Injektionsteknik vid intramuskulär injektion till vuxen:

 1. Se till att muskeln är avslappnad
 2. Ges i 90 graders vinkel mot huden
 3. Stick rakt in
 4. Aspirera
 5. Injicera
 6. Dra rakt ut
Bild som visar muskel med område för injektion. Text intill illustrationen är "Injektionsteknik vid intramuskulär injektion till vuxen: Se till att muskeln är avslappnad. Ges i 90 graders vinkel mot huden. Stick rakt in. Aspirera. Injicera. Dra rakt ut."

Behörighetsutbildning för "Vaccination mot säsongsinfluensa" för dig som är vaccinatör.

För dig som inte är anställd inom Region Värmland

Du som inte är anställd av Region Värmland skapar inloggning och genomför utbildningen här. Efter genomförd utbildning skriver du ut ett certifikat som du lämnar till din verksamhetschef tillsammans med behörighetsblankett.

För dig som är anställd inom Region Värmland

Du som är anställd i Region Värmland har redan ett konto som du ska använda när du gör utbildningen. Du ska använda din befintliga inloggning för att du ska kunna visa att du genomfört utbildningen. Det kommer att följas upp via Utbildningsplattformen.

Länk till Utbildningsplattformen finns under "Verktyg" på intranätet.

Utbildningen heter "Vaccination mot säsongsinfluensa 2021/2022" och du hittar den genom att klicka på Kurskatalogen.

Behörighet att ordinera vaccin mot säsongsinfluensa under 2021-202 (pdf) Pdf, 142 kB.
Bedömning av behörighet för sjuksköterska gällande vaccination mot säsongsinfluensa.

Relaterade länkar

Influensadagen 2021 (folkhalsomyndigheten.se)

Övriga frågor

För att minska risken för smitta inom vården rekommenderas all personal inom vård och omsorg som arbetar vårdnära att vaccineras mot influensa.

Region Värmland erbjuder sedan flera år kostnadsfri influensavaccination till all hälso- och sjukvårdspersonal.

Inom kommunal vård och omsorg avgör respektive arbetsgivare om influensavaccination av personal är kostnadsfri.

Vägledning för vaccination av personal inom vård och omsorg — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Hantering i Region Värmland

 • Vårdcentralerna vaccinerar egen personal och bistår vaccination av personal från andra enheter som befinner sig i samma hus.
 • Vårdverksamheterna på sjukhusen vaccinerar egen personal mot säsongsinfluensa inom respektive verksamhet.
 • Än finns ingen plan för regionanställd personal som inte arbetar inom en vårdenhet.
 • Samvaccination kan ske för de som erbjuds tillfällig personalvaccinering påfyllnadsdos mot covid-19.

Det finns fortfarande viss rädsla kvar hos en del för allvarliga biverkningar av influensavaccin. Det kan hänga samman med den ökade risk för narkolepsi hos barn och ungdomar som vaccinerades med Pandemrix under pandemin 2009. Observera att det säsongsinfluensavaccin som nu används aldrig har associerats med ökad risk för narkolepsi.

Relaterade länkar

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen