Till startsidan
Start / Vård och behandling / Smittskydd Värmland / Asylsökande och flyktingar

Asylsökande och flyktingar

Hälso- och sjukvården har ett ansvar att erbjuda alla nyanlända en hälsoundersökning. Genom den kartläggs hälsotillståndet, behov av vaccination och om andra kompletterande undersökningar behövs.

Smittskydd Värmland vill betona att preventiva insatser som hälsoundersökningar och vaccinationer genomförs i ett tidigt skede för att minska risken av spridning av smittsamma sjukdomar. Sedan årsskiftet 2015/2016 har Landstinget i Värmland en verksamhet, Asyl- och flyktinghälsa, som ansvarar för hälsoundersökningarna.

Folkhälsomyndigheten har utrett om den nuvarande flyktingtillströmningen innebär en ökad risk för spridning av smittsamma sjukdomar till befolkningen i Sverige. Den samlade riskbedömningen är att det aktuella flyktinginflödet till Sverige utgör en låg risk för smittspridning till svensk befolkning av ett antal relevanta infektionssjukdomar. 

Samlingssida om flyktingsituationen i Sverige. Här finns bland annat affischer om god hygien översatta till åtta språk.  

Människor på flykt - En riskbedömning av smittspridning (Folkhälsomyndigheten)

Vaccinationer

Den 1 juni 2016 trädde nya föreskrifter om vaccination av barn i kraft.
Ett par av de viktigaste ändringarna är: 

  • Enbart årskurs anges som tidpunkter i schemat för vaccinationer inom elevhälsan. 
  • Sjuksköterskor, som enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2000:1) har behörighet att ordinera vaccin i enlighet med specificerade vaccinationsprogram, kan nu även självständigt ordinera kompletterande vaccinationer.  

Vaccination av barn och ungdomar - vägledning för vaccination enligt föreskrifter och rekommendationer (Folkhälsomyndigheten)

Rekommendationer för att underlätta beslut om vaccination för asylsökande: 
Vaccinationer till människor på flykt (Folkhälsomyndigheten)

Vaccinationsprogram i olika länder (WHO)

Vaccinationsprogram och täckning i olika länder (WHO) 

Vägledning när vaccinationsdata saknas eller är ofullständiga 

Övriga vaccinationsfrågor, se Vaccination

Hälsoundersökning

Migranter, till exempel asylsökande, flyktingar, anhöriginvandrare och personer som befinner sig i Sverige utan nödvändiga tillstånd (så kallade papperslösa), ska erbjudas och har rätt till inledande hälsoundersökning.

Syftet med hälsoundersökning är att uppmärksamma eventuell ohälsa och behov av smittskyddsåtgärder samt för att informera om möjligheten att få del av hälso- och sjukvård och tandvård. 

Vägledning för att underlätta prioritering

Folkhälsomyndigheten har i november 2015 tagit fram en vägledning till hälso- och sjukvårdspersonal för att underlätta prioritering av vem som ur smittskyddssynpunkt behöver komma i kontakt med vården redan innan hälsoundersökningen.

Grupper som bör prioriteras är:

1.Sjuka personer med symtom. Differentialdiagnostiska överväganden vid olika symtom tas upp i dokumentet.

2.Barn 0-5 år, framförallt från Syrien, Irak och Afghanistan, som kan vara ovaccinerade/ofullständigt vaccinerade på grund av situationen i ursprungsländerna (information om kompletteringsvaccination för ofullständigt vaccinerade barn finns längst ner på sidan). 

Människor på flykt, en vägledning om smittskydd till hälso- och sjukvården (Folkhälsomyndigheten) 

I dokumentet Människor på flykt - En riskbedömning av smittspridning (Folkhälsomyndigheten), reviderad 2016-06-28, har man bedömt att även gruppen ensamkommande barn mellan 15-18 år bör prioriteras för hälsoundersökning för att snabbt kunna få behandling vid eventuell sjukdom. 

Asylfrågor i vården

Frågor och svar - om smittsamma sjukdomar och asylboenden Pdf, 34 kB. 

Lokala rutiner

Rekommenderade rutiner och provtagningar av asylsökande, kvotflykting och andra nyanlända, 2019-05-02 (version 3) Pdf, 199 kB. 


IGRA-test Quantiferon på barn (2015-12-07) Pdf, 97 kB.

 Multiresistenta bakterier (MRB)Rutin om tillgång till tuberkulintest saknas Pdf, 25 kB.Rutin skabbehandling: Tenutex - asylsökande Pdf, 87 kB.

 


Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen