Till startsidan
Start / Vård och behandling / Smittskydd Värmland / Vårdrelaterade infektioner (VRI)

Vårdrelaterade infektioner (VRI)

Ett stort antal patienter drabbas årligen av vårdskador i samband med vård. Största andelen vårdskador är vårdrelaterade infektioner. Region Värmland har som ett prioriterat mål i patientsäkerhetsarbetet att aktivt minimera undvikbara vårdskador.

Vad är en vårdrelaterad infektion?

En vårdrelaterad infektion (VRI) är en infektion som uppkommer hos en person under slutenvård eller till följd av åtgärd i form av diagnostik, behandling eller omvårdnad inom övrig vård och omsorg. Det innefattar även personal som arbetar inom vård och omsorg som ådrar sig en infektion till följd av sin yrkesutövning.

En infektion räknas som vårdrelaterad om symtom debuterar tidigast 48 timmar efter inskrivning i sluten vård eller efter åtgärd, behandling eller omvårdnad i öppen vård.

Tillstånd med kliniska symtom räknas som en VRI oavsett om det rör sig om smitta utifrån (exogen) eller eller härstammar från personen själv (endogen). En stor andel av VRI orsakas av endogen smitta, dett vill säga från patienten själv. VRI och smittspridning är alltså inte alltid samma sak, vilket är viktigt att komma ihåg.

Vilka är de vanligaste vårdrelaterade infektionerna?

Urinvägsinfektioner är den vanligaste vårdrelaterade infektionen följt av lunginflammationer och hud- och mjukdelsinfektioner.

Vad orsakar VRI och vilka är riskfaktorerna?

Orsaker till VRI är multifaktoriella och komplexa. Vårdtyngd, tillgång till vårdplatser, städning och personaltäthet har lyfts fram som bidragande faktorer till de direkt patientrelaterade riskfaktorer för VRI som identifierats.

Riskfaktorer för uppkomst av VRI är pågående eller nyligen avslutad antibiotikabehandling, användande av urinkatetrar, kirurgiska ingrepp, centrala venösa infarter (CVK), immunsuppression och mekanisk ventilation (respiratorbehandling).

Uppföljning av VRI

  • PPM-VRI-mätningar: Region Värmland medverkar i de nationella punktprevalensmätningar avseende VRI (PPM-VRI-mätningar) som genomförs i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).
    PPM-VRI-mätningar genomförs i landstinget tre gånger per år, varav en mätning är nationell. PPM-VRI-mätningen ger en ögonblicksbild av VRI i slutenvården på den aktuella mätdagen. Sedan mätningarna började 2008 har man sett en minskning i andelen patienter med VRI, åtminstone initialt, men de senaste åren har kurvan planat ut och andelen VRI har varit tämligen konstant på ca 10 % nationellt.
    - Protokoll vid registrering av vårdrelaterade infektion och riskfaktorer Pdf, 259 kB.
    - Tidplan mätningar VRI 2021 Region Värmland Pdf, 186 kB.
  • Infektionsverktyget: På sikt är förhoppningen att Infektionsverktyget kommer kunna ge mer rättvisande bild än PPM-VRI över tid och även mer detaljerad information på enhetsnivå för att bättre kunna jämföra och analysera lokala variationer. Hittills har tekniska utmaningar försvårat införandet och implementeringen av verktyget.
  • Kvalitetsregister och patientenkäter: Flera opererande verksamheter inom Region Värmland deltar i specialistföreningarnas kvalitetsregister avseende postoperativa infektioner. Därutöver förekommer det viss infektionsregistrering via patientenkäter.
  • Mätning av BHK: Region Värmland har fram till årsskiftet 2018 genomfört månatliga mätningar av följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler (BHK). Från 2019 mättes BHK tre gånger per år (mars, maj och oktober). Vid 70 procents total följsamhet eller mindre skulle man fortsätta med de månatliga mätningar. Från juni 2020 ska mätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler genomföras varje månad och framåt för samtliga avdelningar och enheter i och med rådande läge med covid-19.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen