Till startsidan

Sekretess och arkivregler

Ingesunds folkhögskola styrs av Förvaltningslagen beträffande hur handlingar skall bevaras och gallras.

Offentlighetsprincipen och sekretesslagen

De reglerar hur offentlighet och sekretess handläggs. Skolan värnar om skyddade identiteter, genom sekretess av personuppgifter.

Förvaltningslagen

Förvaltningslagen behandlar myndigheters handläggning av ärenden och serviceskyldigheter gentemot allmänheten. Anmälningar enligt förvaltningslagen kan bara göras av den som är direkt berörd och anmälan ska ske senast tre veckor efter att det beslut man vill klaga på har fattats.

Allmänna handlingar

En del av offentlighetsprincipen är att handlingsoffentligheten som ger var och en rätt att begära att ta del av allmänna handlingar. Alla handlingar som kommer in och skickas ut från myndigheter, t.ex. brev, beslut och utredningar är i princip allmänna och normalt offentliga, det vill säga tillgängliga för vem som helst. Utkast, t.ex. en preliminär studieomdömessättning, är inte allmän handling medan färdiga studieomdömen är det.

Dokument som rör elevvårdande verksamhet är sekretessbelagda. Det är även uppgifter som har att göra med psykologisk undersökning eller behandling, enskilda personliga förhållanden hos psykolog, kurator och studie- och yrkesvägledare. Utredningar och samtal i disciplinärenden och i samband med avskiljande kan sekretessbeläggas men själva beslutshandlingen är offentlig. Om du som kursdeltagare känner dig hotad och det är troligt att du är förföljd kan din och dina nära anhörigas identitet, adress och personnummer skyddas.

Om Förvaltningslagen på Riksdagens webbplats

Om Dataskyddsförordningen på Datainspektionens webbplats

Om Offentlighets- och sekretesslagen på Riksdagens webbplats