Till startsidan

Ordningsregler

För att skolan ska kunna erbjuda en god studiemiljö är det nödvändigt att alla tar ansvar för skolan, dess lokaler och inventarier, visar hänsyn, ger varandra arbetsro och en drogfri miljö.

 • Du som studerande är skyldig att närvara och delta i skolans verksamhet.
 • Husdjur är inte tillåtna i skolans lokaler.
 • Rökning endast på anvisade platser.
 • Bilparkering är tillåten endast på skolans parkeringsplatser. Observera att vissa parkeringsplatser är förhyrda.

Du som allvarligt bryter mot skolans regler, uppträder alkohol- eller drogpåverkad eller på annat sätt störande, riskerar att sägas upp från internatet eller avskiljas från skolan.

Du är ersättningsskyldig för genom ovarsamhet uppkomna skador på lokaler och inventarier såväl i skolan som på internaten.

Boenderegler

Du som väljer att bo på skolans internat bör vara uppmärksam på vilka regler som gäller. Vi tillämpar helinackordering vilket innebär att du som bor på skolan också äter alla måltider här, utom på fredag kväll och på helgerna då frysta matlådor finna att köpa alternativt lagar du då din egen mat i våra fullt köksutrustade elevhem. Att dela på kost och logi är inte möjligt utom i mycket specifika fall.

Nedanstående regler har tillkommit för att studiemiljön ska präglas av lugn, glädje, trevnad och harmoni. Vi ska uppträda på ett sådant sätt att grannar, andra närboende och gäster får ett positivt intryck av vår skola.

Här är våra regler:

 • Du ska vara aktsam om rummet och de gemensamma lokalerna. Går något sönder – kontakta internatföreståndaren. Du städar själv ditt rum. Du ansvarar för de gemensamma utrymmena tillsammans med dina kamrater.
 • Rökning är endast tillåten på anvisade platser.
 • Hundar och katter är tillåtna i vissa av våra internatboenden, i övrigt råder djurförbud ur allergisynpunkt.
 • Använd pentryt, men diska och gör snyggt efter dig.
 • Två tvättstugor finns till de internatboendes förfogande. Använd bokningslistan och följ de regler som finns. På Älgen finns allergitvättstuga.
 • Visa hänsyn till andra boende, efter klockan 22.00 ska det vara tyst.
 • Vill du bo kvar över lov måste du meddela internatföreståndaren i god tid.
 • Observera att inga måltider serveras under loven.
 • Vill du ta emot övernattande gäst under hyrestiden ska du anteckna det på rumslistan med ordet ”gäst” på boendelistan minst två dagar i förväg. Vi behöver dessa uppgifter för att alltid vara uppdaterade om vem som bor här i händelse av en akut situation, till exempel brand.
 • Du är skyldig att ge internatföreståndaren, vaktmästaren samt kommunens fastighetsskötare tillträde till rummet för skötsel av fastigheten. I akuta situationer har ovanstående rätt att använda huvudnyckel för att komma in i hyrda rum.

Om hyresvärden, alternativt hyresgästen har önskemål om byte av rum sker detta i samråd mellan parterna. Tillsammans med internatföreståndaren skrivs ett kontrakt innan du får tillgång till boendet. Om du tappar bort din nyckel är avgiften 500 kronor. Om städningen av rummet inte godkänns vid utflytt betalar du 800 kronor.

Vid uppsägning av boendet innan kurstidens avslut gäller en månads uppsägningstid. Underlåtenhet att inte följa regler och rutiner, att ej uppfylla sin närvaro och liknande kan leda till avhysning från såväl undervisning som boendet på skolan.