Region Värmland logga

Forskningsfinansiering

Du som vill forska kan söka finansiering via något av våra forskningsanslag.

Tips för dig som ska skriva en ansökan!

Forskningsanslag via stiftelser och fonder

En förteckning över stiftelser och fonder där forskningsanslag kan sökas finns här: Forskningsanslag via stiftelser och fonder

Så här gör du för att söka finansiering

Alla forskningsanslag söks via Region Värmlands projektdatabas. För åtkomst till ansökningsformulären måste du registrera dig och få ett personkort. Följ anvisningarna i projektdatabasen.

Lista över forskningsanslag

Anslagen vänder sig till dig som är anställd inom Region Värmland eller arbetar för vårdgivare som har vårdavtal med regionen.

Alf-medel riktar sig till dig som är doktorand inom Region Värmland med anknytning till Örebro universitet.

Ansökan

Ansökningstid i augusti varje år.
Registrera din ansökan i Researchweb (fou.nu).

Sök medel ur förordnandeprogram ALF-finansierad forskning vid Örebro universitet. En förutsättning är att projekten definieras som klinisk eller translationell forskning.

Ansökan

Utlysningar sker varje halvår.
Registrera din ansökan i Researchweb (fou.nu).

Sök för forskningstid om du är AT-läkare eller PTP-psykolog. Medlet ger dig en möjlighet till betald forskningstid som förlänger AT- respektive PTP-tjänstgöringen, men som inte ersätter något obligatoriskt moment som Högskoleverket och Socialstyrelsen kräver.

Ansökan

Kan sökas när som helst under året.
Registrera din ansökan i Researchweb (fou.nu).

Du som är doktorand söker doktorandmedel via Centrum för klinisk forskning (CKF). Det behövs medel motsvarande 50 procent av tjänst under 8 år för att du ska bli inskriven som doktorand. Det innebär att du behöver komplettera med medel från din verksamhet eller från extern finansiär.

Kontakta din chef och forskningschef på CKF för att diskutera planering och avtal med universitet. CKF beviljar upp till 25 procent av heltid. Din individuella studieplanen ska bifogas i ansökan.

Ansökan

Varje år 5 juni - 5 september. Beslut tas av regionens forskningsråd i början av oktober för nästkommande år.

Särskilda riktlinjer för ansökan om forskningsanslag för doktorander (pdf) Pdf, 561 kB.. Använd riktlinjen som stöd när du fyller i din ansökan.

Inom Region Värmland finns möjlighet att söka Forskar-AT respektive kunna forska under ST, vilket är ett samarbete med Örebro universitet och Region Örebro län. För Forskar-AT förlängs AT-blocket med sex forskarmånader som förläggs i två perioder á 3 månader mellan de kliniska placeringarna. Forskar-AT-block annonseras i samband med vanliga AT-block.

För att forska under ST finns möjlighet att söka medel till 50 procent forskningstid under ST-blocket (ej juni-augusti) ur förordnandeprogram ALF-finansierad forskning vid Örebro universitet.

Både för Forskar-AT och forskning under ST ska du ha ett intresse av att bli inskriven doktorand på Örebro Universitet.

Vid frågor kontakta forsknings- och utbildningschef på Centrum för klinisk forskning och utbildning.

Du som är disputerad kan söka särskilda medel för klinisk forskning och handledning, max 20 procent av heltid. Stöd för enbart handledning beviljas ej.

Ansökan

Varje år 5 juni - 5 september. Beslut tas av regionens forskningsråd i början av oktober för nästkommande år.

Särskilda riktlinjer för ansökan om forskningsanslag för disputerade (pdf) Pdf, 862 kB..
Använd riktlinjen som stöd när du fyller i din ansökan.

En etikprövning hos Etikprövningsnämnden kostar från 5 000 kronor. Du kan söka medel för prövningen från Centrum för klinisk forskning (CFK).

Ansökan

OBS! Sök medel för din etikprövning innan du skickar din etikpröving till Etikprövningsnämnden.

Centrum för klinisk forskning har hand om tre olika donationsfonder som riktar sig till forskning. Ur fonderna kan du söka i mån av att det finns pengar i fonderna samt att du uppfyller kriterierna enligt testamentet. 

 • Ture och Wera Hemans minnesfond
  Medel kan sökas av dig som är anställd vid infektions- och medicinkliniken, bedriver eller avser att bedriva forskning inom infektion och medicin.
 • Karin och Erik Gerdéns minnesfond
  Kan sökas av dig som arbetar på Centralsjukhuset Karlstad.
 • Elin Nilssons minnesfond
  Du som är läkare på Centralsjukhuset Karlstad kan söka för forskning inom hjärt- kärlsjukdomar.
 • Stina och Emil Isakssons forskningsfond
  Kan sökas av läkare i Värmland för forskning eller undervisning, främst på cancer samt hjärt- och kärlsjukdomar.
 • Gustav och Maja Johanssons fond
  Kan sökas av dig som är anställd av Region Värmland, för forskning på diabetes eller andra områden inom endokrinologi. 

Ansökan

Kan sökas när som helst under året.

Du som söker ska stå som projektledare för det projekt som ansökan gäller. Projektet ska vara förankrat, godkänt och underskrivet av verksamhetschefen.

Du kan söka för tid och/eller för att betala för annat som rör det aktuella forskningsprojektet. Anslag kan fås för ett år i taget (det nästkommande) och för max 20 procent av verksam tid.

Rutin Forskningsanslag från Centrum för klinisk forskning (pdf) Pdf, 26 kB..

Ansökan

Varje år 5 juni - 5 september. Beslut tas av Region Värmlands forskningsråd i början av oktober för nästkommande år.

Om du ingår i ett projekt där det finns flera samarbetspartners i något/några av följande län inom regionen kan du söka forskningsanslag från Regionala forskningsrådet Uppsala - Örebro.

 • Region Västmanland
 • Region Örebro
 • Region Dalarna
 • Region Sörmland
 • Region Gävleborg
 • Region Uppsala

Ansökan

Ansökan görs en gång om året med sista ansökningsdatum 15 september. Beslut fattas i december om fördelning för nästkommande år. 

Mer information om regionala forskningsrådet (fou.nu).

Nedan kan du läsa mer om forskningsrådets arbete, ansvar, utlysning och medlemmar. Kontakta ordförande för mer information.

Arbete

Forskningsrådet bidrar till att stärka den kliniska forskningen inom regionen genom utdelning av anslag till forskningsprojekt. Med klinisk forskning menas forskning som förutsätter vårdens strukturer och resurser och har som mål att lösa ett hälsoproblem eller att identifiera faktorer som leder till ökad hälsa.

Ansvar och utlysning

Forskningsrådet ansvarar för utdelning av Region Värmlands forskningsanslag gällande projektmedel, doktorandmedel och medel för disputerade.

Utlysning sker en gång per år och ansökan är öppen från 5 juni till 5 september.

Medlemmar

Från Region Värmland
 • Leif Borjö, ordförande. Kontakt leif.bojo@regionvarmland.se.
 • Bengt Hansske
 • Ingela Marklund
 • Lars Lundman
 • Louise Emilsson
 • Mikael Hasselgren
 • Ragnar Henningsson

Från Karlstads universitet

 • Maria Larsson
 • Maria Tillfors

Samverkan ska stärka den kliniska forskningen inom angelägna forskningsområden för Värmland och att bidra till forskning med hög kvalitet och relevans för hälso- och sjukvård. Satsningen innefattar utlysning av medel för klinisk forskning samt etablering av forum för samverkan.

Mer om klinisk forkning i samverkan (kau.se).

Ansökan

Kontakta pia.h.lundberg@regionvarmland.se för mer information.

Du kan söka stimulansbidrag för att få:

 • Tid att skriva en forskningsplan.
 • Tid att skriva en ansökan till Etikprövningsmyndigheten.
 • Tid att skriva en ansökan om forskningsanslag.
 • Språkgranskning

Beskriv ditt projekt eller vad du har tänkt att göra. Disponera texten i bakgrund, syfte och metod.

Ansökan

Du som söker ska vara anställd inom Region Värmland eller i verksamhet med avtal med Region Värmland. Du som är odisputerade forskare måste ange din vetenskapliga handledare.

Sök bidrag via Researchweb (fou.nu).

Du som sökande ska vara anställd inom Region Värmland eller i verksamhet med avtal med Region Värmland. Du som är odisputerade forskare måste ange din vetenskapliga handledare.

Sök stimulansbidrag om du behöver finansiering för:

 • Tid att skriva en forskningsplan.
 • Tid att skriva en ansökan till Etikprövningsmyndigheten.
 • Tid att skriva en ansökan om forskningsanslag.
 • Medel för att delta vid konferens och presentera din forskning.

Ansökan

Sök bidrag via Researchweb (fou.nu). Ansökningar kan göras löpande under året.

Vid frågor kontakta pia.hirdlundberg@regionvarmland.se.

Genom öppen tillgång blir publikationer tillgängliga för dig att ladda ner och dela utan egen prenumeration på tidskriften.

Sedan 1 januari 2020 ingår finansiering av OA-publicering hos en lång rad tidskrifter helt eller delvis via universitetens nationella förlagsavtal. Som regel krävs anställning vid eller anknytning till (affilieringsavtal) ett universitet för att förlagsavtalen ska kunna tillämpas. Du behöver därför i första hand fråga det universitet som du tillhör vilka möjligheter till publicering via OA som finns.

En del universitetsbibliotek har också publiceringsfonder där du kan ansöka om finansiering av författaravgifter i de fall avgiften inte täcks av de övergripande avtalen, men vid till exempel Örebro universitet gäller detta endast anställda och inte affilierade forskare.

Om inte ditt universitets förlagsavtal eller publiceringsfond kan nyttjas går det även att ansöka om finansiering av OA-avgift via Region Värmland. Ansökan rubriceras då som stimulansbidrag. Ansökan kan avse så väl renodlat öppen tidskrift som hybridtidskrift (prenumerationsbaserad där enstaka artiklar görs fritt tillgängliga mot betalning från författaren).

Ansökan

OBS! Gäller när möjligheten att publicera via förlagsavtal enligt ovan har kontrollerats.

 • Forskningen ska bedrivas inom Region Värmland.
 • Ansökan görs av antingen första- eller sistaförfattaren som ska vara anställd vid Region Värmland (eller ha varit anställd under tiden då forskningen har bedrivits).
 • Ansökan bör skickas till Centrum för klinisk forskning för bedömning innan manuskriptet sänds till tidskrift.
 • Affilieringsadresser ska anges.
 • Tidskriften ska vara indexerad i Journal Citation Report (clarivate.com).
  Om tidskriften inte finns med i Journal Citation Report, utan i övriga databaser i Web of Science (WoS) exempelvis Emerging Sources Citation Index, ska motivering lämnas. Titellista i WoS (clarivate.com).
 • Publikationen ska registreras i samtliga regionens anställda författares personkort i Researchweb.
 • Anslaget täcker endast kostnader för öppen tillgång, andra kostnader i samband med publicering ersätts inte, exempelvis bilder eller grafer.
 • Maxbelopp som kan beviljas är 30 000 kronor.
 • Medel för publicering får inte ha erhållits via annan forskningsfinansiär.

Ansök om forskningsanslag

Anslagen vänder sig till anställda inom Region Värmland eller de med vårdavtal med regionen.

Ansökningsportalen ResearchWeb

Alla forskningsanslag söks via ansökningsportalen ResearchWeb. För att nå de olika ansökningsformulären måste du först registrera dig i portalen och få ett personkort. Följ anvisningarna i portalen: ResearchWeb (fou.nu)

Dessutom finns möjlighet att söka medel via Regionala forskningsrådet.

Att söka anslag - tips för en lyckad ansökan!

När du söker anslag, läs instruktionerna noggrant och börja tidigt med att fylla i ansökan. Be om synpunkter på ansökan från dina medarbetare, gärna även från statistiker. Om du får avslag på din ansökan, arbeta om och sök igen!

Fler tips för en bra ansökan (lakartidningen.se)

Medel att ansöka om

 

Medel för disputerade

Den som är disputerad kan söka särskilda medel för klinisk forskning och handledning, max 20 procent av heltid. Stöd för enbart handledning beviljas ej.

Ansökningstillfälle

Varje år 5 juni - 5 september. Beslut tas av Forskningsrådet i början av oktober för nästkommande år.

Särskilda riktlinjer för ansökan om forskningsanslag för disputerade Pdf, 862 kB.. Skriv ut och ha som stöd när du fyller i ansökan.

Samverkan om klinisk förskning mellan Karlstads universitet och Region Värmland

Samverkan ska stärka den kliniska forskningen inom angelägna forskningsområden för Värmland och att bidra till forskning med hög kvalitet och relevans för hälso- och sjukvård. Satsningen innefattar utlysning av medel för klinisk forskning samt etablering av forum för samverkan.

Mer information finns på Karlstads universitets webbplats.

Ansökningstillfälle: 1

Datum meddelas senare.

AT/PTP forskningsstöd

Söks för forskningstid om man är AT-läkare eller PTP-psykolog. Detta ger en möjlighet till betald forskningstid som förlänger AT- respektive PTP-tjänstgöringen, men som inte ersätter något obligatoriskt moment som Högskoleverket och Socialstyrelsen kräver.

Ansökningstillfälle

Kan sökas när som helst under året. Ansök här (fou.nu).

Forskar-AT och Forskar-ST

Inom Region Värmland finns möjlighet att söka Forskar-AT respektive Forskar-ST, vilket är ett samarbete med Örebro universitet. För Forskar-AT förlängs AT blocket med 6 forskarmånader som förläggs i två perioder á 3 månader mellan de kliniska placeringarna. Forskar-AT block annonseras i samband med vanliga AT-blocken.

Som Forskar-ST finns möjlighet till 50 procent forskningstid under ST-blocket (ej juni-augusti).

Både för Forskar-AT och ST ska du ha ett intresse av att bli inskriven doktorand på Örebro Universitet. Kontakt tas med forskningschef på Centrum för klinisk forskning.

ALF-medel för doktorander på Örebro universitet och medarbetare inom Region Värmland affilerade/adjungerade till Örebro universitet

Det finns möjlighet att söka ur förordnandeprogram ALF-finansierad forskning vid Örebro universitet. En förutsättning är att projekten definieras som klinisk eller translationell forskning.

Ansökningstillfälle

Utlysningar sker varje halvår. Ansökan görs via Researchweb.

Stimulansbidrag - forskningsplan

Detta stimulansbidrag kan du söka om du behöver finansiering för:

 • Tid att skriva en forskningsplan
 • Tid att skriva en ansökan till Etikprövningsmyndigheten
 • Tid att skriva en ansökan om forskningsanslag

Stimulansbidrag söks via ansökningsportalen ResearchWeb
Ansökningar kan göras löpande under året.
Frågor kan ställas till pia.h.lundberg@regionvarmland.se.

Ansökningskriterier

Du som sökande ska vara anställd inom Region Värmland eller i verksamhet med avtal med Region Värmland. Odisputerade forskare som söker stimulansbidrag måste ange sin vetenskapliga handledare.

Stimulansbidrag – vetenskapliga konferenser och kongresser

Genom detta bidrag ansöker du om stimulansbidrag för kostnader i samband med att du presenterar din forskning vid en vetenskaplig konferens/kongress. Stimulansbidrag söks via ansökningsportalen ResearchWeb

Du kan söka ekonomiskt bidrag (kostnader för resa, konferensavgift, och boende) för att presentera din forskning. Du kan ansöka om max 10 000 kronor. Ansökningar kan göras löpande under året. Ansökan ska ha inkommit senast en månad innan konferensen/kongressen.

Ansökningskriterier

Du som sökande ska vara anställd i Region Värmland eller i verksamhet med avtal med Region Värmland. Odisputerade som söker stimulansbidrag måste ange sin vetenskapliga handledare. Observera att du inte kan söka i efterhand för deltagande vid kongresser.

Frågor kan ställas till: pia.h.lundberg@regionvarmland.se.

Vid beviljad ansökan skickas kvitton in på utlägg tillsammans med rekvisition. Rekvisitionsblankett erhålls från CKF om ansökan beviljas.

Stimulansbidrag - öppen tillgång (open access, OA)

Genom öppen tillgång blir publikationer tillgängliga för läsaren att ladda ner och dela utan en egen prenumeration på tidskriften.

Sedan 1 januari 2020 ingår finansiering av OA-publicering hos en lång rad tidskrifter helt eller delvis via universitetens nationella förlagsavtal. Som regel krävs anställning vid eller anknytning till (affilieringsavtal) ett universitet för att förlagsavtalen ska kunna tillämpas. Du behöver därför i första hand fråga det universitet som du tillhör vilka möjligheter till publicering via OA som finns.

En del universitetsbibliotek har också publiceringsfonder där du kan ansöka om finansiering av författaravgifter i de fall avgiften inte täcks av de övergripande avtalen, men vid till exempel Örebro universitet gäller detta endast anställda och inte affilierade forskare.

Om inte ditt universitets förlagsavtal eller publiceringsfond kan nyttjas går det även att ansöka om finansiering av OA-avgift via Region Värmland. Ansökan rubriceras då som stimulansbidrag. Ansökan kan avse så väl renodlat öppen tidskrift som hybridtidskrift (prenumerationsbaserad där enstaka artiklar görs fritt tillgängliga mot betalning från författaren).

Ansökningskriterier

OBS! Gäller när möjligheten att publicera via förlagsavtal enligt ovan har kontrollerats.

 • Forskningen ska bedrivas inom Region Värmland.
 • Ansökan görs av antingen första- eller sistaförfattaren som ska vara anställd vid Region Värmland (eller ha varit anställd under tiden då forskningen har bedrivits).
 • Ansökan bör skickas till CKFU för bedömning innan manuskriptet sänds till tidskrift.
 • Affilieringsadresser ska anges.
 • Tidskriften ska vara indexerad i Journal Citation Reports.
 • Om tidskriften inte finns med där utan i övriga databaser i Web of Science (WoS) exempelvis Emerging Sources Citation Index, ska motivering lämnas. Titellista i WoS.
 • Publikationen ska registreras i samtliga regionens anställda författares personkort i Researchweb.
 • Anslaget täcker endast kostnader för öppen tillgång, andra kostnader i samband med publicering ersätts inte (exempelvis bilder, grafer).
 • Maxbelopp som kan beviljas är 30 000 kronor.
 • Medel för publicering får inte ha erhållits via annan forskningsfinansiär.

Medel för etikprövning

En etikprövning hos Etikprövningsnämnden kostar från 5 000 kronor. Medel för prövningen kan sökas från CKF. Fyll först i ansökningsformulär hos Etikprövningsmyndigheten (etikprovningsmyndigheten.se).

Ansökan om medel för att betala din etikprövning ska göras innan ansökan om etikprövningen skickas in. Ansökan om medel görs via ResearchWeb, "Medel för etikprövning".

En kopia av etikprövningsansökan ska bifogas medelsansökan så att CKF:s ledningsgrupp kan läsa den innan du skickar in den. Om etikprövningsansökan godkänns av CKF betalas avgiften för att få den prövad hos Etikprövningmyndigheten.

Regionala forskningsrådet (RFR)

Om man ingår i ett projekt där det finns flera samarbetspartners i något/några av följande län inom regionen: Region Västmanland, Region Örebro, Region Dalarna, Region Sörmland, Region Gävleborg, Region Uppsala  - kan man söka forskningsanslag från Regionala forskningsrådet Uppsala - Örebro.

Ansökningskriterier

Detta görs en gång om året med sista ansökningsdatum 15 september. Beslut fattas i december om fördelning för nästkommande år. 

För mer information se regionala forskningsrådet (fou.nu).

ALF-medel för doktorander

Alf-medel riktar sig till doktorander inom Region Värmland med anknytning till Örebro universitet.

Ansökningskriterier

Ansökningstiden är i augusti och ansökan om medel görs via researchweb.

Minnesfonder för forskning

CKF har hand om tre olika donationsfonder som riktar sig till forskning. Ur dessa kan du söka i mån av att det finns pengar i fonderna och att man uppfyller kriterierna enligt testamentet. Kan sökas när som helst under året.

Ture och  Wera Hemans minnesfond

Anställda vid infektions- och medicinkliniken kan söka, som bedriver eller avser att bedriva forskning inom infektion och medicin.

Karin och Erik Gerdéns minnesfond

All personal på Centralsjukhuset Karlstad kan söka för forskning.

Elin Nilssons minnesfond

Läkare på Centralsjukhuset Karlstad kan söka för forskning inom hjärt- kärlsjukdomar.

Stina och Emil Isakssons forskningsfond

Läkare i Värmland för forskning eller undervisning, främst på cancer samt hjärt- kärlsjukdomar.

Gustav och Maja Johanssons fond

All personal inom Region Värmland, för forskning på diabetes eller andra områden inom endokrinologi. 

Sidan uppdaterad