Region Värmland logga

Annika Skoogh, barnmorska och verksamhetsutvecklare, har disputerat med forskning inom patientsäkerhet i förlossningsvården.

Annika Skoogh har disputerat

Annika Skoogh, barnmorska och verksamhetsutvecklare, har disputerat med forskning inom patientsäkerhet i förlossningsvården. Hennes forskning handlar om skador och vårdpersonals uppfattningar av patientsäkerhet, patientsäkerhetskultur och teamarbete.

Annika Skoogh arbetar som barnmorska på förlossningen varannan vecka och varannan vecka som verksamhetsutvecklare inom Kvinnosjukvården på Centralsjukhuset i Karlstad, tillsammans med en kollega. Hon har nu disputerat på Karlstads universitet om patientsäkerhet i förlossningsvården.
– Fokus för min forskning är skador och vårdpersonals uppfattningar av patientsäkerhet, patientsäkerhetskultur och teamarbete. Blåsöverfyllnad är den skada som är lättast att förebygga, men kräver ett förbättrat teamarbete, säger Annika Skoogh.

Bakgrund

Patientsäkerhet prioriteras högt nationellt och internationellt i hälso- och sjukvården. När det gäller förlossningsvård i höginkomstländer är de flesta födslar säkra. Ökad komplexitet och patientsäkerhetsutmaningar kan dock leda till skador. Tidigare forskning har ofta fokuserat barnets säkerhet. Det övergripande syftet med min avhandling var att beskriva skador hos kvinnor med planerad vaginal förlossning och vårdpersonals uppfattningar av patientsäkerhet. Vidare var syftet att testa ett amerikanskt frågeformulär med fokus på teamarbete för reliabilitet och validitet, samt att undersöka patientsäkerhetskultur och teamarbete bland vårdpersonal inom förlossningsvård. Avhandlingen består av fyra delarbeten (paper I-IV).

Resultat

I paper I granskades 311 förlossningsjournaler via metoden Global Trigger Tool, på svenska Markörbaserad journalgranskning. Skador hos kvinnor med planerad vaginal förlossning förekom i 11% av förlossningsjournalerna. I paper II intervjuades totalt 19 barnmorskor, läkare och undersköterskor från tre förlossningsavdelningar. Fyra beskrivande kategorier med totalt nio uppfattningar beskriver patientsäkerhet för födande kvinnor. I paper III besvarade 450 vårdpersonal från vitt skilda avdelningar det amerikanska frågeformuläret TeamSTEPPS® Teamwork Perceptions Questionnaire (T-TPQ). Resultatet visade god reliabilitet och validitet. I paper IV besvarade 184 barnmorskor, läkare och undersköterskor från tre förlossningsavdelningar det validerade frågeformuläret T-TPQ från paper III, samt den svenska versionen av frågeformuläret Hospital Survey on Patient Safety Culture. En övergripande positiv bild framkom över teamarbete och patientsäkerhetskultur, men det fanns skillnader i uppfattningar mellan förlossningsavdelningar och professioner.

Slutsatser

De vanligaste skadorna var förlossningsbristningar av grad 3 eller 4, blåsöverfyllnad och anestesirelaterade skador (I). För att uppnå en säker vård är det avgörande att personalen tillhandahåller stödjande omvårdnad och lyssnar till den födande kvinnan, använder varandras kompetens, strävar efter en öppen och tillåtande atmosfär, har en rimlig arbetsbelastning och lär från kritiska händelser (II). Den svenska versionen av frågeformuläret T-TPQ kan användas för att mäta uppfattningar av teamarbete i all sjukhusvård, inte bara inom förlossningsvård (III). Såväl förlossningsavdelning som profession har betydelse för barnmorskors, läkares och undersköterskors uppfattningar av patientsäkerhetskultur och teamarbete. Resultatet indikerade att teamarbete är viktigt för patientsäkerheten (IV).

Sidan uppdaterad