Region Värmland logga

Kultur- och bildningsnämnden hade förlagt dagens möte vid Ingesunds folkhögskola i Arvika. Ledamöterna fick bland annat en guidad tur i utbildningssalar och internatboende.

Kultur- och bildningsnämnden i korthet den 9 april 2024

Dagens möte med kultur- och bildningsnämnden var förlagt till Ingesunds folkhögskola i Arvika. Nämnden fick bland annat ta del av undersökningen Elevers drogvanor. Enkäten som har gjorts vartannat år i tio år ger en möjlighet att följa utveckling och trender.

Syftet med undersökningen ”Elevers drogvanor” är att följa utvecklingen av ungas attityder till, och vanor av, droger. Undersökningen som görs i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet har genomförts vartannat år sedan 2013. Det innebär att det nu finns en tioårig jämförelse. Det är värdefullt för enskilda skolor, dels för egen planering och arbete, dels för att de kan jämföra sig med varandra. Det är av värde även för Värmland som kan följa hur länet ligger i förhållande till riket. Undersökningen görs i samverkan med Länsstyrelsen Värmland, grundskola och gymnasieskola samt elevhälsan. Alla med särskilda uppdrag i ANDTS-arbetet (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel).

Analys över en tioårsperiod

Analysen av undersökningen över en tioårsperiod visar:

  • Färre unga är alkoholkonsumenter och så kallad intensivkonsumtion av alkohol har minskat, men minskningen har avstannat de senaste åren.
  • Tillgänglighet till narkotika för ungdomar har ökat, tolerans för cannabisanvändning är lägre 2023 jämfört med 2019 och 2021. Ungas erfarenhet av att använda narkotika är oförändrad.
  • Bland unga ses minskad cigarettrökning men ökad snusning. Nya nikotinprodukter utan tobak, som vitt snus och e-cigaretter används i ökad omfattning.
  • Andelen minderåriga killar som spelar om pengar ökar.

Rapporterna finns på Region Värmlands webb, Folkhälsa i siffror

Särskilt stöd till Wermland Opera 2024 för bashyra i nya lokaler

Kultur- och bildningsnämnden föreslår regionstyrelsen att bevilja Wermland Opera ett särskilt stöd med 834 000 kronor för 2024.

Bakgrunden är att Region Värmland, Karlstads kommun och Wermland Opera har gjort en principöverenskommelse i samband med operans flytt från Spinneriet till nya lokaler på Orrholmen. Innebörden är att Region Värmland och Karlstads kommun ska täcka den nettokostnadsökning som flytten innebär för operan. Fördelningen mellan regionen och kommunen är 60/40. Det aktuella för 2024 är en årlig bashyra på 1 390 000 kronor som Region Värmland nu tecknat och som gälla fram till inflyttningen under 2025.

Sofia Magnusson (S)

Kultur- och bildningsnämndens ordförande

Telefon: 076-527 37 40
E-post: sofia.magnusson@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad