Region Värmland logga

Sårbarhetsanalys av det värmländska näringslivet

Region Värmland presenterar ”Sårbarhetsanalys av det värmländska näringslivet”. En ny rapport med fokus på ett nuläge av sårbarheten i Värmland och de värmländska kommunerna.

Huvudsyftet med rapporten är att öka kunskapen om den värmländska sårbarheten så att beslutsfattare, tjänstepersoner, näringsliv och civilsamhälle kan kraftsamla för att mildra framtida lågkonjunkturer med påföljder som exempelvis ökad arbetslöshet.

I denna rapport framgår det att Värmland har en påtaglig sårbarhet inom flera områden, exempelvis låg utbildningsnivå och en könssegregerad arbetsmarknad. Trots det finns det positiva resultat som visar att sårbarheten också har minskat i andra områden och att länet generellt går mot en mindre sårbar riktning (exempelvis ökad branschdiversifiering och minskat beroende av enskilda företag). Däremot påvisar även rapporten att det råder kraftiga skillnader på kommunnivå där sårbarheten både har minskat, varit oförändrad och i vissa fall till och med ökat.

Rapporten synliggör platsers olika styrkor och hur dessa kan kopplas ihop med andra platser så att de kan dra nytta av varandras olikheter som ett sett att minska sårbarheten (exempelvis genom ökad arbetspendling till orter med annan branschsammansättning). Detta är något beslutsfattare, tjänstepersoner och civilsamhälle kan använda som verktyg för att minska den värmländska sårbarheten. Detta skulle bidra till att framtidssäkra den framtida arbetsmarknaden och göra Värmland mindre sårbart.

Ladda ner:

Rapport: Sårbarhetsanalys av det värmländska näringslivet (pdf) Pdf, 1 MB.

Sidan uppdaterad