Rabies

Rabies klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Rabies är en akut virussjukdom som drabbar centrala nervsystemet och orsakar hjärninflammation. Rabiesvirus sprids med infekterade djurs saliv. Hund är för människan den vanligaste smittkällan; cirka 99 procent av alla rabiesfall hos människan är orsakade av hundbett. Dödligheten i rabies vid manifest klinisk sjukdom är så gott som 100 procent, och de åtgärder som står till buds är förebyggande insatser. Se Folkhälsomyndighetens riktlinjer: Rekommendationer om förebyggande åtgärder mot rabies (folkhalsomyndigheten.se).

Behandlande läkares ansvar

  • Medicinskt omhändertagande: Misstänkt eller verifierad rabies kräver snar bedömning och åtgärd. Vid stark klinisk misstanke kontakta infektionsspecialist samt smittskyddsläkare.
  • Förhållningsregler: Se smittskyddsblad för rabies nedan.
  • Smittspårning: Se smittskyddsblad för rabies nedan.
  • Anmälan: Klinisk anmälan ska göras i Sminet.
  • Kostnadsfrihet: Ja, detta innebär att Post Expositionsprofylax (PEP) skall vara kostnadsfri för patienten. Misstänkt exponerade skall handläggas via Infektionskliniken. 

Smittskyddsblad 

Klinisk anmälan

Elektronisk anmälan i Sminet, informationssida och inloggning 

Direktlänkar för inloggning i Sminet:

Sidan uppdaterad