Prostitution och människohandel

Människohandel för sexuella ändamål beskrivs som vår tids slaveri och de brottsutsatta är vanligen kvinnor eller flickor.

Förklaringar till att människohandel existerar har bland annat utgått från könsmaktsordningen, fattigdom och migration. Det som främst upprätthåller både prostitution och människohandel för sexuella ändamål är emellertid efterfrågan.

Syftet med människohandel för sexuella ändamål kan till exempel vara våldtäkt, sexuellt tvång och utnyttjande i prostitution eller pornografi. Med otillbörligt medel menas till exempel hot, vilseledande eller utnyttjande av en persons utsatta position. Om den brottsutsatta samtyckt eller inte är irrelevant för om brottet ska rubriceras som människohandel förutsatt att ett otillbörligt medel, till exempel vilseledande, har använts.

Jämställdhetsmyndigheten och den nationella samordningen mot prostitution och människohandel, NSPM:

Prostitution och människohandel | Jämställdhetsmyndigheten (jamstalldhetsmyndigheten.se)

Sex mot ersättning

Webbutbildning, filmer och information (socialstyrelsen.se)

Stöd till yrkesverksamma och vikten av att upptäcka prostitution och människohandel

Nationell stödtelefon för yrkesverksamma

Vid misstanke om människohandel eller vid behov av råd och vägledning kan yrkesverksamma ringa den nationella stödtelefonen som drivs av Jämställdhetsmyndigheten stödtelefon 020-390 000 (kontorstid, vardagar)

Vid brådskande ärenden kontakta polis på 114 14, alternativt socialtjänsten, vid akut fara ring 112

Manual

Vid misstanke om människohandel kan du använda en manual som ger stöd och praktisk vägledning och en helhetsbild av det stöd och skydd som erbjuds offer för människohandel i Sverige

Manual vid misstanke om människohandel | Jämställdhetsmyndigheten (jamstalldhetsmyndigheten.se)

Kontaktuppgifter

Du kan kontakta regionkoordinatorerna mot prostitution och människohandel i region Bergslagen om du behöver råd och vägledning när någon befinner sig i prostitution eller är utsatt för människohandel.

Johanna Lidén Norrman
Regionkoordinator

Telefon: 054-540 84 91
E-post: johanna.liden.norrman@karlstad.se

Sara Lindberg
Regionkoordinator

Sidan uppdaterad