Frågor och svar om nära vård

Vad är nära vård? Varför ska omställningen genomföras? Hur berör den mig som medarbetare eller chef i Region Värmland, mig som jobbar i kommunen eller mig som invånare i länet? Här hittar du några frågor och svar. Hör av dig till oss om du saknar svar så kompletterar vi listan.

Nära vård är en nationell omställning inom vård och omsorg - ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Det handlar om att byta fokus från sjukdom och behandling till hälsofrämjande och förebyggande insatser. Kärnan är ett personcentrerat förhållningsätt som utgår från individens behov och förutsättningar. Att fråga "vad är viktigt för dig?", istället för "vad är fel på dig?".

Omställningen innebär ett förändrat förhållningssätt, där det sker en förflyttning i sättet att arbeta:

  • från fokus på organisation till fokus på person och relation.
  • från isolerade vård- och omsorgsinsatser till samordning utifrån personens fokus.
  • från invånare, brukare/patienter och närstående som passiva mottagare till aktiva medskapare
  • från reaktiv till proaktiv och hälsofrämjande.

Omställningen är viktig för att möta invånarnas behov av vård och omsorg i rätt tid och på rätt nivå. Vi lever längre och mår allt bättre. Det medför en förändrad befolkningsutveckling - en större andel äldre i jämförelse med personer i arbetsför ålder. Vi har en begränsad mängd resurser att använda både vad gäller ekonomi och personal och måste hitta nya sätt att arbeta på för att räcka till.

I filmen nedan möter du Christian Persman, pappa till Wille, som delar sin berättelse som också är ett exempel på varför omställningen behövs. Christian är tidigare skolchef och nu även utvecklingsledare för kommunens nya skola i Arvika kommun. Han berättar om vad som hände när Wille en dag i åttonde klass vägrade att gå till skolan. En resa som slutade i misstro till myndigheter, utmattning och stress.

Värmlands 16 kommuner och Region Värmland jobbar tillsammans för att ställa om till en nära vård. Under 2021 arbetade man tillsammans fram en gemensam målbild för omställningen. Du kan se och läsa mer om den via den här länken (regionvarmland.se) 

Region Värmland och länets 16 kommuner jobbar tillsammans för att ställa om till nära vård. År 2019 fick en samordningsgrupp med representanter från Region Värmland och flera kommuner i länet uppdraget att ta fram en process för hur målbildsarbetet skulle gå till. År 2021 arbetades målbilden fram och år 2022 beslutades den. I januari 2023 godkändes en vägledande färdplan som ska komplettera och guida i arbetet mor målbilden.

Arbetet har skett gemensamt region och kommuner emellan och processen har varit lika viktig som målbilden.

Nära vård är en omställning och ett nytt sätt att tänka kring hälsa, vård och omsorg och har inget slut. Det är inte en ny organisation eller ett nytt namn på dagens primärvård, även om primärvården är navet i den nära vården.

Omställningen är viktig för att möta invånarnas behov av vård och omsorg i rätt tid och på rätt nivå. Vi lever längre och mår allt bättre, vilket medför en förändrad befolkningsutveckling - en större andel äldre i jämförelse med personer i arbetsför ålder. Vi har en begränsad mängd resurser att använda både vad gäller ekonomi och personal och måste hitta nya sätt att arbeta på för att räcka till.

Nära vård är en nationellt beslutad omställning inom vård och omsorg. Omställningen till nära vård är både nationell, regional och lokal. Målet är att skapa en lättillgänglig, samordnad, jämlik och nära hälsa, vård och omsorg som också är kostnadseffektiv.

Omställningsarbetet pågår på olika sätt i många av våra verksamheter, både inom region och kommun. I januari 2023 beslutades om en länsgemensam färdplan som ska bidra till att nå målbilden. Det är ett vägledande dokument för att göra resan mot målbilden mer konkret och för att stötta i det fortsatta arbetet.

Sidan uppdaterad