Omställningen till nära vård

År 2030 kommer antalet personer som är 80 år eller äldre att vara 50 procent fler än idag. För att räcka till måste vi arbeta på nya sätt.

Varför ställer vi om till Nära vård? Fyra delar.

Varför ställer vi om till nära vård? Vårdens utveckling går mot mindre sjukhusvård, mer digitalisering, högre patientinvolvering och vård nära patienten. Vi förflyttar sjukhusvård till primärvård och nära vård, och skapar förutsättningar för tätare samverkan med den kommunala vården.

En systemomställning för att få till förändring

Hälso- och sjukvården har gjort stora framsteg och ny teknik, nya mediciner och nya behandlingsmetoder gör att vi lever längre och mår bättre. Många sjukdomar som tidigare var dödliga kan i dag botas eller behandlas och fler lever längre med ett eller flera sjukdomstillstånd som kräver vård över många år. Omställningen till en nära vård blir därför nödvändig för att klara av utmaningen med en förändrad befolkningssammansättning.

Ett förändrat förhållningssätt

Omställningen innebär ett förändrat förhållningssätt, med en förflyttning i sättet att arbeta på för att räcka till:

  1. Från fokus på organisation till fokus på person och relation.
  2. Från isolerade vård- och omsorgsinsatser till samordning utifrån personens fokus.
  3. Från invånare, patienter och närstående som passiva mottagare till aktiva medskapare.
  4. Från reaktiv till proaktiv och hälsofrämjande.

Individen i centrum

Kärnan i omställningen är ett personcentrerat förhållningssätt som utgår från individens behov och förutsättningar. Invånarna ska veta vad de kan göra för att leva hälsosamt, känna till vart de kan vända sig om de behöver stöd och vilka verktyg som finns att använda. Vårdgivarna ska stötta och erbjuda rätt vård, på rätt plats vid rätt tid.

Sidan uppdaterad