Palliativa ombud i Värmland

Enligt Socialstyrelsen har alla som arbetar med palliativ vård rätt till fortbildning.

Socialstyrelsen har nyligen gjort en nationell utvärdering av den palliativa vården, vilken visar att det finns ett stort behov av kvalitetshöjning i Värmland inom flera områden gällande allmän och specialiserad palliativ vård.

Palliativa rådet har beslutat att göra en satsning för att öka kompetensen inom palliativ vård hos vårdpersonal inom kommunal vård, primärvård och slutenvård.

Som ett led i satsning bildas nätverk av palliativa ombud

Syftet med ett nätverk av palliativa ombud från slutenvård, primärvård och kommunal hemsjukvård är att skapa bättre möjligheter att ge en god palliativ vård. Syftet är också att med fortbildning och kunskapsutbyte öka intresset och kunskapsnivån inom verksamhetsområdet och på den egna arbetsplatsen

Målet med satsningen är att genom egen och kollegors fortbildning kunna medverka till en mer likvärdig vård för den palliativa patienten oavsett diagnos, ålder och bostadsort.

Som ombud skall du arbeta strategiskt med utbildning, uppföljning och stöd till respektive verksamhet. Nätverket skall också fungera som stöd till varandra och ge utrymme för gemensamma etiska reflektioner.

Uppdragsbeskrivning för palliativa ombud (pdf) Pdf, 139 kB.

Genomförandeplan

  • De palliativa ombuden utbildas i två steg av palliativa läkare. Inledningsvis planeras för två träffar per termin.
  • Närmaste chef ansvarar för att palliativa ombudet får avsatt tid att planera och genomföra riktade utbildningsinsatser inom egen verksamhet.
  • En dag per år planeras för en gemensam nätverksträff för samtliga ombud i Värmland.

De fem palliativa teamen utgör viktiga nav i sina geografiska områden och sjukhus som sammanhållande funktion för det fortsatta arbetet med ombuden.

Intresseanmälan för palliativa ombud i Värmland

Anmälningsformulär för nya pallativa ombud.

Utbildning

E-utbildning inom palliativ vård (palliationsakademin.se)

"Värna livet och möta döden" - palliativa ombudens årliga utbildningsdag 

Sidan uppdaterad