Region Värmland logga

18 09 03 Arbetsstolar

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg. arbetsterapeut
Leg. sjukgymnast/leg. fysioterapeut

Målgrupp:

Barn med funktionsnedsättning som har behov av sittande inomhus och som inte kan tillgodoses med arbetsstol på öppnamarknaden.

Kriterier:

 1. Aktivitetsbegränsningar som innebär svårigheter att utföra basala aktiviteter så som t ex att äta, leka och skriva.
 2. Aktivitetsbegränsningar som innebär behov av ett alternativt sittande inomhus.
 3. Aktivitetsbegränsningar som innebär svårigheter att självständigt förflytta sig i bostaden med rullstol där arbetsstol kan ersätta eller komplettera manuell rullstol och ge större utrymme för aktivitet.
 4. Aktivitetsbegränsningar som innebär stora svårigheter att sätta sig/resa sig från stol och det finns behov av kontinuerligt stöd för att komma ner i sittande och åter upp i stående.

Mål med hjälpmedlet:

 1. Möjliggöra en ökad/bibehållen aktivitetsförmåga vid måltider, lek och inlärning med ett funktionellt sittande.
 2. Möjliggöra ett funktionellt alternativt sittande.
 3. Möjliggöra att förflytta sig i bostaden.
 4. Möjliggöra att självständigt sätta/resa sig.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip

Övrigt:

__________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning

Behovsanalys ska alltid ligga till grund för förskrivning.

Arbetsstolar kan förskrivas till de barn och ungdomar med sittproblematik där behovet inte kan tillgodoses med stol från öppna handeln. Om problemet endast är att kunna skjuta in stol intill bord kan glidhjul rekommenderas (ej förskrivningsbart).

Vid strama hamstrings kan en stol med sadelsits vara ett alternativ.

Arbetsstol finns med manuell eller elektrisk höj- och sänkfunktion. I första hand väljs manuell sitslyft.

Arbetsstol med elektrisk höj- och sänkfunktion kan förskrivas till barn och ungdomar där kroppsvikt i kombination med frekvent användning av sitslyften medför en alltför tung belastning för omgivningen. Elektrisk höj- och sänkfunktion kan också förskrivas till de barn och ungdomar som i och med denna funktion kan bli självständiga i sin förflyttning till och från stol samt för höjdjustering intill bord.

Vid benlängdsskillnad kan det underlätta att välja en stol med delade fotplattor eller välja en stol där dynan kan kapas på en sida, beroende på var benlängdsskillnaden kommer ifrån.

Tänk på att det på vissa av arbetsstolarna finns olika utgångshöjder. Vilken som väljs är beroende på vad som framkommit i behovsanalysen om tex. barnet/ungdomen ska göra aktiv förflyttning eller kunna komma nära golv respektive nå högt upp. På vissa av stolarna är också valet av kolv beroende på barnets vikt.  

Vad gäller arbetsstol i förskola/skola så ansvarar kommunen för grundutrustning. Höj och sänkbar arbetsstol i barnstorlek med broms, ligger inom skolans ansvarsområde som deras grundutrustning. BUH kan ge råd och stöd utifrån barnets behov vid inköp av grundutrustning till förskola/skola.

Förskrivare på BUH ansvarar för att personligt hjälpmedel provas ut, förskrivs och följs upp. Personligt hjälpmedel förskrivs utifrån en medicinsk bedömning för att kompensera eller mildra en varaktig funktionsnedsättning och är avsedda att användas endast av den person till vilken den föreskrivits.

Viktigt att påminna att personligt hjälpmedel ska följa barnet vid stadiumbyte alternativt lämnas åter till barnhjälpmedelscentralen om behovet upphör.

Utprovning

Informera om att arbetsstolen alltid ska vara låst när man reser sig eller sätter sig samt att det kan finnas risker vid förflyttning över nivåskillnader.

Tänk på att:

 • det finns en tipprisk om man sträcker sig långt ut efter något när arbetsstolen är i ett upphöjt läge
 • informera om risker vid förflyttning över nivåskillnader.
 • stolen lätt kan tippa om fotplattan belastas vid i/urstigning då plattan inte är avsedd att stå på.
 • stol med sadelsits kan medföra att det blir svårare med självständig förflyttning till och från stolen.

Det finns ett omfattande tillbehörsprogram till de olika arbetsstolarna.  Se över kombinationsavtal om du använder tillbehör från annan firma.   

Vissa skruvar behöver med tiden skruvas åt då de tenderar att lossna lite, detta kan nätverket utföra själva.

Förskrivare ansvarar för att de skötsel- och bruksanvisningar som medföljer arbetsstolen lämnas ut och gås igenom.

Uppföljning

Minst en gång per år, oftare i början och under barnets tillväxtperioder.

Sidan uppdaterad