18 09 21 Särskilda sittmöbler

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg.arbetsterapeut
Leg.sjukgymnast/leg. fysioterapeut

Målgrupp:

Barn med funktionsnedsättning som har behov av ett anpassat sittande inomhus som inte kan tillgodoses med stolar på öppna marknaden.

Kriterier:

  • Aktivitetsbegränsningar som innebär svårigheter att utföra basala aktiviteter så som till exempel att äta, leka och skriva.
  • Aktivitetsbegränsningar som innebär ett behov av alternativt sittande inomhus.

Mål med hjälpmedlet:

  • Möjliggöra en ökad/bibehållen aktivitetsförmåga vid måltider, lek och inlärning med ett funktionellt sittande.
  • Möjliggöra ett funktionellt alternativt sittande.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Övrigt:

____________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Anvisningar

Avser golvsitsar och höga barnstolar. Barnstolar som finns i öppna handeln kan inte förskrivas.

Bedömning

Behovsanalys ska alltid ligga till grund för förskrivning.
Speciella sittmöbler kan förskrivas till de barn och ungdomar med sittproblematik där behovet inte kan tillgodoses med stol från öppna handeln. Om problemet endast är att kunna skjuta in stol intill bord kan glidhjul rekommenderas (ej förskrivningsbart).

Tänk på att speciella sittmöbler inte är höj- och sänkbara.

Speciella sittmöbler förskrivs ofta till de yngsta barnen som behöver mer stöd än vad stolar i öppna handeln kan ge och där det finns behov av att kunna vara delaktig vid bord eller på golv. Golvsitsarna är inte tänkta att använda utomhus.

Vissa av golvsitsarna finns med mobilt underrede vilket kan underlätta förflyttning av sitsen eller möjliggöra självständig förflyttning för barnet som sitter i. Tänk efter innan förskrivning vilket alternativ som passar bäst.

Vad gäller speciella sittmöbler i förskola/skola så ansvarar kommunen för grundutrustning. BUH kan ge råd och stöd utifrån barnets behov vid inköp av grundutrustning till förskola/skola.

Förskrivare på BUH ansvarar för att personligt hjälpmedel provas ut, förskrivs och följs upp. Personligt hjälpmedel förskrivs utifrån en medicinsk bedömning för att kompensera eller mildra en varaktig funktionsnedsättning och är avsedda att användas endast av den person till vilken den föreskrivits.
Om hjälpmedel förskrivs till förskola eller skola är det viktigt att påminna att personligt hjälpmedel ska följa barnet vid stadiumbyte alternativt lämnas åter till barnhjälpmedelscentralen om behovet upphör.

Utprovning

Förskrivare ansvarar för att de skötsel- och bruksanvisningar som medföljer arbetsstolen lämnas ut och gås igenom.

Tänk på att extra noga informera och visa de två olika spakarna/funktionerna för tilt- och höftvinkel som finns på den höga barnstol som finns i sortiment. De sitter nära varandra och kan orsaka urglidning om de ej används på rätt sätt.

Uppföljning

Minst en gång per år, oftare i början och under barnets tillväxtperioder.

Sidan uppdaterad