VÄRMLANDS KULTURPLAN 2017–2020

Under 2016 tar vi fram en regional kulturplan för åren 2017–2020. Det sker i samverkan mellan Region Värmland och kommunerna och i dialog med regionens kulturliv. Tillsammans ska vi skapa förutsättningar för Värmland att bli en ännu starkare kulturregion!

KULTURPLANEN

Aktuellt

Förslaget till Värmlands kulturplan har nu skickats på remiss. Remissperioden pågår till 11 september. 

Läs Värmlands kulturplan 2017–2020, övergripande plan, remissversionen (öppnas i nytt fönster) 
(pdf, 960 kB) 

Läs mer om hur du svarar på remissen (öppnas i nytt fönster) 
(pdf, 548 kB)

Remisskonferens

31 maj arrangerades Samverkan är modellen, en remisskonferens där förslaget till kulturplan presenterades. Då medverkade bland annat representanter för Statens kulturråd, Myndigheten för kulturanalys, Ideell kulturallians och KLYS, Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd.

Läs programmet för Samverkan är modellen (pdf)

Dialogmöten

Under april-maj arrangerade vi fem dialogmöten om föreningslivet, barn och unga, mångfald i kulturlivet och arrangörskap. 

Om våra dialogmöten

Varför kulturplan?

Värmlands kulturplan är ett styr- och planeringsdokument för Region Värmlands fortsatta utvecklingsarbete inom kulturområdet. Planen ligger bland annat till grund för Region Värmlands beslut om årsanslag och projektbidrag till kulturverksamhet, och för Region Värmlands egen verksamhet inom kulturutveckling och Värmlandsarkiv.

Kulturplanen är också Region Värmlands ansökan till Statens kulturråd om statsbidrag till viss regional kulturverksamhet.

Vad är en kulturplan?

Staten beskriver det så här: En regional kulturplan är en beskrivning av de prioriteringar som Region Värmland vill göra i fråga om regional kulturverksamhet som avses få statligt stöd. Den ska beskriva prioriteringarnas förhållande till de nationella kulturpolitiska målen och innehålla uppgifter om planerad statlig, kommunal och annan finansiering av verksamheterna.

Kulturplanen är en förutsättning för att Värmland ska vara en del av kultursamverkansmodellen.

Vad innehåller kulturplanen?

Planen ska beskriva sju områden:

  1. professionell teater-, dans- och musikverksamhet,
  2. museiverksamhet,
  3. biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet,
  4. konst- och kulturfrämjande verksamhet,
  5. regional enskild arkivverksamhet,
  6. filmkulturell verksamhet, och
  7. främjande av hemslöjd.

De delar som handlar om biblioteksverksamhet bygger på den regionala biblioteksstrategin.

Om den regionala biblioteksstrategin

Men kulturplanen beskriver inte bara dessa sju områden. I likhet med alla andra regioner i Sverige har Region Värmland valt att skriva en plan som försöker ta ett samlat grepp över den regionala kulturen. Det innebär att vi också bland annat beskriver konstområdet, kulturmiljöverksamhet och verksamheten vid Värmlandsarkiv.

Dessutom beskriver planen de så kallade horisontella målen (mångfald, jämställdhet etcetera) och kulturens samspel med andra politikområden (utbildning, samhällsplanering, folkhälsa, folkbildning etcetera).

Har tas kulturplanen fram?

Region Värmland ansvarar för att den regionala kulturplanen utarbetas i samverkan med länets kommuner och efter samråd med länets professionella kulturliv och det civila samhället. I arbetet med kulturplanen arrangeras under våren 2016 fem kulturdialoger. Läs mer om våra dialogmöten.

Planen skickas på remiss, bland annat till kommuner och organisationer inom kulturområdet.

Vem beslutar om kulturplanen?

Det är politikerna i regionfullmäktige som fastställer planen.

Vad händer sedan?

Med kulturplanen som grund beslutar Statens kulturråd om det statsbidrag som Region Värmland ska fördela. 2016 var bidraget 50,5 miljoner kronor. Region Värmlands styrelse beslutar om hur statsbidraget ska fördelas mellan de regionala kulturverksamheterna: Wermland Opera, Värmlands Museum, Västanå Teater etcetera.

Om statsbidraget

Region Värmland och de verksamheter som omfattas av kulturplanen ansvarar sedan för planens genomförande.

Region Värmland ansvarar för uppföljning av planen, och återrapportering till Statens kulturråd.

Om redovisningen till Kulturrådet

Vad har hänt 2013–2016?

Värmland har haft en kulturplan sedan 2013. Inför 2014, 2015 och 2016 har regionfullmäktige antagit kompletteringar till planen. Varje år har Region Värmland redovisat det som genomförts inom ramen för kulturplanen.

Om den nuvarande kulturplanen

Kontakt

För arbetet med kulturplanen ansvarar Region Värmlands kulturstab.

Bild på Ulf Nordström

Ulf Nordström

Kulturchef

Kulturstaben

054-701 10 33

ulf.nordstrom@regionvarmland.se

Bild på Marie Persson

Marie Persson

Kulturutvecklare

Kulturstaben

054-701 10 49

marie.persson@regionvarmland.se

Sidan uppdaterades den 31 maj, 2016