Vaccination av vuxna

Regionala och lokala riktlinjer gällande vissa vaccinationer av vuxna.

Det finns i dag två vacciner mot bältros. Det ena, Zostavax, innehåller levande försvagat virus. Det andra, Shingrix, är ett nyare, mer effektivt vaccin som består av antigen (virus-proteiner och proteiner från infekterade cellers yta) och hjälpämnen (adjuvans).
Bältros – om vaccination (folkhalsomyndigheten.se)

Rådet för nya terapier, NT-rådet*, beslutade 2017 att Shingrix skulle omfattas av nationell samverkan, vilket innebär att rådet ger en rekommendation om vaccinets användning till regionerna. Rekommendationen var att regionerna ska avvakta med att upphandla och använda Shingrix tills Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, gjort en hälso-ekonomisk utvärdering. I december 2022 uppdaterade även NT-rådet* sin rekom-mendation till att avvakta med finansiering av Shingrix till dess att Folkhälsomyndigheten beslutat om det ska omfattas av ett nationellt vaccinationsprogram.

Folkhälsomyndigheten har nu i maj 2024 lämnat en rapport där det framgår att bältros-vaccination inte uppfyller kriterierna för att ingå i ett nationellt vaccinationsprogram och kommer därmed inte rekommenderas ingå i ett nytt nationellt vaccinationsprogram.

Däremot har Folkhälsomyndigheten skrivit en vägledning om vaccination till vuxna med ökad risk för bältros där nyttan med vaccinering beskrivs till personer över 18 år med immunbrist orsakad av sjukdom eller läkemedelsbehandling, samt till personer över 65 års ålder. Denna vägledning kommer inom kort att handläggas av NT-rådet*. Region Värmland avvaktar NT-rådets* nya bedömning innan ett införande i Värmland kan bli aktuellt.

* Rådet för nya terapier, NT-rådet, är en expertgrupp med representanter för Sveriges regioner. NT-rådet har mandat att ge rekommendationer till landets regioner om användning av vissa nya läkemedel, oftast sådana som används på sjukhus. Målsättningen är en rättvis, jämlik och ändamålsenlig läkemedelsanvändning för alla patienter i hela landet där våra gemensamma resurser används på bästa sätt.

Det finns idag två vacciner mot vattkoppor, Varivax och Varilrix, som bägge innehåller levande försvagat virus.

Folkhälsomyndigheten har i maj 2024 konstaterat att vattkoppor uppfyller kriterierna för nationellt vaccinationsprogram och ett förslag går nu ut på remiss till berörda instanser. Efter att Folkhälsomyndigheten lämnat sitt förslag tar det sedan ytterligare tid innan regeringen har fattat beslut om programmet och att det har implementerats. Det är alltså sannolikt ett par år kvar innan ett vaccinationsprogram kan vara på plats.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar sedan 15 augusti 2022 vaccination mot kikhosta för gravida från graviditetsvecka 16. Syftet med vaccinationen är att skydda nyfödda barn tills de själva kan vaccineras.

För att skyddet ska föras över från den gravida ska vaccinationen mot kikhosta ges i god tid före förlossningen, från graviditetsvecka 16. Då hinner vaccinet ge skydd om barnet föds för tidigt. Region Värmland erbjuder nu gravida vaccination mot kikhosta, se information på Kikhosta och graviditet (1177).

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination mot kikhosta för gravida (folkhalsomyndigheten.se)

Kikhosta (1177)

Särskilt vaccinationsprogram för riskgrupper

Sedan den 1 december 2022 gäller ett nationellt särskilt vaccinationsprogram. Vaccinationsprogrammet omfattar alla personer som är 2 år eller äldre med vissa sjukdomar eller tillstånd. Dessutom ska vaccination mot pneumokocker erbjudas till alla födda 1947 och senare det år de fyller 75 år.

Vaccinationsprogrammet mot pneumokocker för riskgrupper (folkhälsomyndigheten.se)

Rekommenderad vaccination till riskgrupper

Vaccination mot pneumokocker rekommenderas till ytterligare några grupper, bland annat till alla personer som är 65 år och äldre.

För personer med mycket ökad risk rekommenderar Folkhälsomyndigheten det 20-valenta konjugatvaccinet Prevenar 20. Prevenar 20 är sedan januari 2023 nationellt upphandlat.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper (folkhalsomyndigheten.se)

Vaccination mot pneumokocker (Vårdgivarwebben)

Lokal rutin

Vaccination mot pneumokocker - RUT-13323 (pdf) Pdf, 311 kB.

Kostnadsfrihet för riskgrupper

I Värmland är det sedan 1 januari 2020 kostnadsfritt för riskgrupper att vaccineras mot pneumokocker.

Under sommaren 2023 har två vacciner mot RS-virus godkänts, Abrysvo och Arexvy. Folkhälsomyndigheten publicerade hösten 2023 en rekommendation om vaccination mot RS-virus som omfattar personer 75 år och äldre samt personer i medicinska riskgrupper som är 60 år och äldre.

Innan detta kan införas behövs en hälsoekonomisk analys. NT-rådet rekommenderade i oktober 2023 regionerna att avvakta med att finansiera vaccination med Abrysvo och Arexvy i väntan på pågående utredning vilket ännu inte hunnit göras. För närvarande är inget av vaccinerna upphandlade av regionerna i Sverige och erbjuds därför inte i nuläget i regionens regi.

Personer från 75 år rekommenderas vaccination mot RS-virus (folkhalsomyndigheten.se)

Vaccination mot RS-virus (folkhalsomyndigheten.se)

Fortsatt process för vaccinering mot RS-virus (skr.se)

Sidan uppdaterad