Region Värmland logga

Folkhälsostrategisk plan

Region Värmlands folkhälsostrategiska plan tydliggör Region Värmlands folkhälsouppdrag och vilka insatsområden som är viktiga. Det långsiktiga målet i planen är God, jämlik och jämställd hälsa.

Den folkhälsostrategiska planen för 2022–2030 ska fungera som inspiration och vägledning för systematiskt och långsiktigt folkhälsoarbete. Planen är styrande för det folkhälsostrategiska arbetet inom Region Värmland.

Folkhälsa berör oss alla och arbetet med att främja en god folkhälsa görs av många i Värmland tillsammans. Därför är alla organisationer i länet välkomna att använda den folkhälsostrategiska planen.

Mål i planen

Den folkhälsostrategiska planen har två strategiska mål som beskriver de steg som behöver tas i arbetet mot det långsiktiga målet.

De strategiska målen är:

  • Förbättrade förutsättningar för god, jämlik och jämställd hälsa i befolkningen. Särskilda fokusområden för Värmland: utbildningsnivå, bostadsort och socioekonomi, barn och unga, äldre
  • Förbättrade organisatoriska förutsättningar för folkhälsoarbete.

Det långsiktiga målet är:

God, jämlik och jämställd hälsa och bäst i Sverige på folkhälsa.

Regional stödstruktur

Den folkhälsostrategiska planen beskriver viktiga insatsområden. Den konstaterar också att Regional Värmlands folkhälsostrategiska uppdrag innebär att driva, stötta och samordna det folkhälsostrategiska arbetet i länet. En regional stödstruktur ska samla kunskap och kompetens och göra det möjligt för många aktörer att delta i det viktiga gemensamma folkhälsoarbetet.

Folkhälsostrategisk plan
Folkhälsostrategisk plan Läs Region Värmlands folkhälsostrategiska plan för 2022-2030.

Värmlandsstrategin

Folkhälsostrategin har koppling till Värmlandsstrategin som uttrycker hela länets ambitioner om livskvalitet för alla – oavsett var i länet man bor eller vilken bakgrund man har. I Värmlandsstrategin finns uppsatta mål kring utbildning, arbete, kommunikationer och vård och omsorg, men också kultur och idrott. Värmlandsstrategin är en så kallad paraplystrategi som pekar ut vad som ska göras i Värmland, men inte hur. Därför kopplas befintliga handlingsplaner och fördjupade strategier till Värmlandsstrategin inom en mängd områden, exempelvis folkhälsa.

Värmlandsstrategin 2040 är hela Värmlands gemensamma verktyg för att skapa det Värmland vi vill ha och behöver i många år framöver. Den ger en bild av länets styrkor och utmaningar och lyfter prioriterade områden att kraftsamla kring för en hållbar väg framåt. Det är styrkor, utmaningar och områden som också har betydelse för folkhälsan.

Här kan du läsa mer om Värmlandsstrategin 2021–2040 (regionvarmland.se).

Sidan uppdaterad