Om folkhälsa

På den här sidan beskrivs vad folkhälsa innebär och hur det strategiska folkhälsoarbetet bedrivs inom regionen och i samverkan med andra aktörer i Värmland.

Siluetter av människor

Begreppet folkhälsa

Folkhälsa är ett begrepp som avser hela befolkningens samlade hälsotillstånd. En god folkhälsa innebär att hälsonivån i befolkningen är hög samtidigt som skillnaderna i hälsa mellan olika grupper är små. Sett ur ett internationellt perspektiv är folkhälsan i Sverige god och utvecklingen har i flera avseenden varit positiv. Samtidigt är hälsan inte jämnt fördelad i befolkningen och ojämlikheten i hälsa mellan vissa grupper ökar.

Läs mer om viktiga utgångspunkter inom folkhälsoområdet.

Folkhälsoarbete

Folkhälsoarbete kännetecknas av systematiska och målinriktade insatser för att främja en god och jämlik hälsa hos befolkningen. Insatser kan vara generella (till alla) eller riktade till grupper. Kartläggning och analys av befolkningens hälsa ligger till grund för arbetet. Insatser kan främja hälsa genom att ta fasta på de faktorer som skapar hälsa. De kan också förebygga ohälsa genom att minimera de faktorer som skapar ohälsa.

Läs mer om hälsofrämjande och förebyggande arbete.


Region Värmlands folkhälsoarbete

Region Värmlands folkhälsoarbete har det långsiktiga målet god, jämlik och jämställd hälsa. För att arbetet ska fungera effektivt behövs tvärsektoriellt samarbete och samverkan, långsiktighet och folkhälso­kompetens.

Region Värmlands folkhälsoavdelning samverkar med verksamheter inom regionen, kommuner och andra aktörer i samhället. Det kan vara till exempel skola, ungdomsmottagningar, hudmottagning, socialtjänst, arbetsförmedling och polis. Dessa verksamheter når i sin tur länets befolkning och Region Värmlands patienter.

Region Värmlands folkhälsostrategiska plan 2022-2030 är styrande för allt folkhälsoarbete i Region Värmland.

Sidan uppdaterad